Hemerobius lutescens har en nokså vid utbredelse i Sør-Norge, men mangler i nord.

Kjennetegn

Hode og forkropp er gulbrune med bred, blekgul midtstripe, bakkroppen er lys med mørke flekker på oversiden. Forvingene er klare med et svakt gulaktig skjær, og langs bakkanten er det alternerende lyse og mørke partier. Ribbene har svake og ikke særlig påfallende skygger og flekker. Den innerste tverribben mellom subcosta og radius er helt eller delvis lys, og radius har normalt tre sidegrener. Det er en karakteristisk, strekformet flekk mellom cubitalribbe 1 og cubitalribbe 2 (men denne kan være utydelig). Bakvingene er klare, av og til med enkelte mørke tegninger eller skygger. Forvingelengde 6–10 mm.

Forvekslingsarter

H. lutescens kan forveksles med flere av våre andre bladlusløver, særlig H. humulinus og lyse eksemplarer av H. perelegans og H. gilvus. Sistnevnte er i Norden kun funnet i Finland. H. lutescens og H. gilvus har lys innerste tverribbe mellom subcosta og radius, mens de to andre har mørk. Hos ikke utfargete individer er imidlertid denne tverribben lys hos alle artene, og en må foreta genitalieundersøkelser. Fra H. gilvus skilles den på utformingen av flekken nær bakkanten av vingen, enten L-formet eller avlang på skrå utover på vingen hos H. gilvus, avlang på skrå innover på vingen hos H. lutescens. De skilles også på hannenes genitalier, hos H.gilvus peker tuppen mer oppover enn hos H. lutescens, hvor den peker mer bakover. Også H. marginatus kan være en forvekslingsmulighet, men denne kjennes vanligvis greit igjen på det meget brede costalfeltet og på hannenes lange genitalier.

Levevis

H. lutescens lever på en rekke forskjellige løvtrær, f.eks. eik, hassel og bjørk, i skoger, skogkanter, plantasjer, parker og hager. Den skal visstnok ikke gå på bartrær. Både larvene og de voksne er rovdyr som jakter små insekter og andre småkryp, kanskje hovedsakelig bladlus. De voksne kan også ta honningdugg, pollen og nektar. Arten kan bankes ned fra trær og busker, og den kan komme til lys.

Livssyklus

Hunnen legger eggene på grener eller blader, og disse klekker etter et par uker. Det er tre larvestadier, og før overvintringen spinner den utvokste larven en silkekokong, hvori den oppholder seg som prepuppe gjennom vinteren. Den forpupper seg påfølgende vår, og puppetiden varer to–tre uker. De voksne dyrene er på vingene fra begynnelsen av april til ut i november. Arten har flere generasjoner i året.

Utbredelse

H. lutescens er funnet spredt over store deler av Sør-Norge, nord til og med indre deler av Sør-Trøndelag. I Sverige er det få og spredte funn til nå og i Finland er den bare funnet i de sørligste delene. Arten er utbredt og vanlig i nesten hele Danmark. Den finnes forøvrig i store deler av Europa, men ikke i de sørligste eller nordligste områdene.