Hemerobius stigma er en meget vanlig bladlusløve, knyttet til nåletrær.

Kjennetegn

Hode og forkropp er (nesten) ensfarget skinnende rødbrune eller gulbrune uten lys midtstripe; bakkroppen er brun. Forvingene er gul- eller svakt rødaktige med små, mørke skygger og flekker, men dette varierer veldig fra individ til individ. Vingemerket er rødaktig/rustrødt på både for- og bakvinger, men fargen forsvinner på dyr som har ligget på sprit en stund. Bortsett fra vingemerket er bakvingene klare og gjennomsiktige. Forvingelengde 6–8,5 mm.

Forvekslingsarter

H. stigma er ganske lett å kjenne igjen, og kan kun forveksles med H. nitidulus, som også mangler lys midtstripe på forkroppen. Hos sistnevnte er imidlertid vingenes lengderibber fint brunprikkede, mens vingene ellers er uten skygger eller flekker og uten rødaktig vingemerke. Hos H. stigma har forvingene tallrike små, mørke skygger og flekker.

Levevis

Arten er knyttet til nåletrær, men voksne dyr kan også finnes i nærliggende løvtrær. Man finner den særlig på furu, men også på gran. Levestedene er ellers nokså forskjelligartede, og eksempelvis i Danmark kan den finnes fra tette furu- og granskoger, via sandholdige barskogplantasjer til heier med spredte furuer. Alle stadier er rovdyr som lever hovedsakelig av bladlus og skjoldlus, men de skal også kunne ta andre små insekter, edderkoppdyr og annet. Både larver og voksne kan bankes ned fra vegetasjonen, og arten kan komme til lys. Mange norske dyr er fra malaisefeller.

Livssyklus

Hunnen legger eggene under skjellene ved basis av furu- eller grannåler, eller på små kvister. De klekkes etter et par uker, og deretter følger tre larvestadier. Før overvintringen spinner den utvokste larven en silkekokong, hvori den tilbringer vinteren som prepuppe. Den forpupper seg der påfølgende vår, og puppetiden varer to–tre uker. Voksne dyr kan finnes i en lang periode, hovedsakelig fra midt i april til slutten av september. Hos oss er det minst to generasjoner i året, mens det lenger sør i Europa kan være fire eller fem. På sørligere breddegrader (inkl. Storbritannia?) kan arten finnes i alle årets måneder, ettersom den der også kan overvintre som voksen. I Norge er voksne dyr ikke funnet senere enn september.

Utbredelse

H. stigma er utbredt i hele Norden (utenom Island). Den er ellers kjent fra hele Europa, og finnes dessuten i Nord-Afrika og på Madeira og Azorerne. Utbredelsen fortsetter østover gjennom hele Asia til Japan, og dessuten i Nord-Amerika.