Sympherobius fuscescens lever i varme og tørre barskogmiljøer.

Kjennetegn

Hodet er skinnende svart eller mørkebrunt, og antennene er ensfarget mørke. Forkroppen er mørk med et lysere midtparti, og bakkroppen er mørkebrun. Forvingene er klare og ensfargete med et grålig eller blekbrunt skjær og helt uten flekker eller skygger. Lengderibbene og tverribbene er litt mørkere enn selve vingemembranen. Fra radius utgår tre sidegrener. Bakvingene er klare med litt mørkere lengderibber, og med høyst tre–fire tverribber. Forvingelengde 4–5,8 mm.

Forvekslingsarter

S. fuscescens er nokså lett å kjenne igjen. Den kan først og fremst forveksles med S. klapaleki (som ikke er funnet i Norge). Hos begge arter utgår tre sidegrener fra radius, men S. fuscescens kjennes på at antennene er ensfarget mørke. Hos S. klapaleki er de to innerste antenneleddene gulbrune, mens de øvrige er mørke. Hos S. klapaleki er dessuten forvingenes tverribber skyggete, og står i kontrast til lengderibbene. Hos S. fuscescens er tverribbene verken skyggete eller fremhevet. Umiddelbart minner S. fuscescens også mye om Sisyra nigra, men alle Sisyra-artene kjennes på at tverribbene i costalfeltet er ugrenete, i motsetning til hos Sympherobius-artene.

Levevis

Arten treffes i furuskog eller i lyngheier med spredte furutrær. Den finnes særlig på furu. Både larvene og de voksne er rovdyr som jakter på små insekter og andre småkryp. Arten kan bankes ned fra trær og busker, og den kommer også til lys.

Livssyklus

Hunnen legger eggene i sprekker i bark eller ved roten av furunåler. Eggene klekkes etter få uker, og deretter følger tre larvestadier. Det er den utvokste larven som overvintrer. Først utpå våren spinner larven en kokong, hvori den forpupper seg. Puppetiden varer et par uker, og flygetiden strekker seg deretter fra midt i mai til midt i september. De er én generasjon i året.

Utbredelse

S. fuscescens har en vid utbredelse i Norden (utenom Island), og er funnet fra helt i sør til langt mot nord. I Norge er den funnet nord til og med Nordland. Både i Sverige og Finland er arten funnet spredt over hele landet. Arten er sjelden i Danmark, hvor det er spredte funn fra lokaliteter i Jylland, Sjælland og Bornholm. Utenfor Norden er arten funnet i store deler av Europa, og utbredelsen strekker seg videre østover gjennom Asia til Sibir og Japan.