Seksbåndet murerveps er en mellomstor murerveps som gjerne finnes i nærheten av bebyggelse eller i berg og rasmarker. Arten er vanskelig å skille fra nærstående arter, men hunnen har gule tegninger på alle bakkroppsleddene.

Kjennetegn

Hos hunnen er hodet svart med en gul panneflekk, en liten gul flekk bak hvert fasettøye og en på innsiden av hvert fasettøye, ved antennefestet. Munnskjoldet har en svak innskjæring i framkanten og er svart med gule tegninger, som ofte består av fire gule flekker. Av og til er munnskjoldet helsvart. Antennene er svarte, men de to første leddene og innerste del av tredje ledd er gule på undersiden. Indre halvdelen av første ledd har grove punkter og tett finpunktur mellom disse. Mellomkroppen er kompakt og kraftig og noe lengre enn bred. Hos hunnen er den svart, med varierende gul farge på framryggens overside og på vingeskjellene. Som regel finnes også to gule flekker på skutellum og en flekk på hver av mellombrystets sider. Hos hannen er den gule tegningen på mellomkroppen oftest mer begrenset. Bakkroppen har lyse bånd langs bakkanten på alle ryggleddene hos hunnen, mens siste ledd, og av og til nest siste ledd, hos hannen er svart. Hos begge kjønn har bukleddene lyse bånd langs bakkantene på andre og oftest også tredje ledd og har da en lys flekk i bakhjørnene på fjerde bukledd. Første ryggledd har ei tydelig tverrlist foran i midten, som av og til er smalt innbuktet i midten. Andre bukledd, sett i profil, er rett eller svakt konvekst mot basis av den rillebesatte tverrfåren. Rillene i denne tverrfåren er noe lengre i midten enn på sidene. Kroppsbehåringen er lys.

Hos hannen er munnskjoldet og mandiblene gule. Det finnes også en eller to flekker på innsiden av hvert fasettøye ved antennefestet. Munnskjoldet er tydelig innskjært i midten. Antennene er lengre enn hos hunnen og de to siste leddene er tynne og vendt bakover som en krok. Siste antenneledd sett forfra er nesten parallelt. Antennefargen er svart på oversiden og gul på undersiden. Beina hos begge kjønn er overveiende gule bortsett fra innerste del av lårene som er svarte. Hos lyse individer av hanner kan noen av hofteparene ha gule flekker på undersiden.

Lengde: hunn, 10–13 mm; hann, 8–11 mm.

Utbredelse

Seksbåndet murerveps er lokalt vanlig flere steder i Sør-Norge og er funnet nord til Stjørdal i Trøndelag. De fleste funnene er fra Oslofjord-området og særlig kystnære steder i ytre Oslofjord. Den er også funnet lokalt tallrik i Gudbrandsdalen og i indre Sogn på Vestlandet. Arten har ellers en sørlig utbredelse i Norden. Totalutbredelsen omfatter det meste av Europa og vestlige deler av Russland og Midt-Østen. Arten har gått tilbake over hele Nord-Europa i løpet av 1900-tallet. 

Levesett

Seksbåndet murerveps forekommer i Norge helst i i varme skrenter med berg og tørrbakker eller i ulike typer kystnære habitater. Levesettet til arten er dårlig kjent, men mye tyder på at den kan anlegge reir i tilknytning til varme berg og overheng. Langs kysten utnytter den muligens hule plantestengler eller treverk med hulrom, men fra utlandet er den også oppgitt å kunne anlegge reir innendørs i hus. Den tar trolig larver av mindre sommerfugler eller billelarver som byttedyr. De voksne er på vingene fra begynnelsen av juni til slutten av august, og den besøker av og til blomster. Gullvepsen Chrysis impressa er oppgitt som boparasitt hos seksbåndet murerveps (Paukkunen et al. 2015).

Forvekslingsarter

Slektene Ancistrocerus og Symmorphus er de eneste murervepsene med tverrlist ved basis av første ryggledd. Ancistrocerus-artene skiller seg fra Symmorphus-artene på den mer kompakte kroppsformen og at første ryggledd mangler en lengdefure i midten bak tverrlista.

Seksbåndet murerveps kan være vanskelig å skille fra nærstående arter, men hunnen karakteriseres av at den har gule bånd på alle ryggleddene og at andre bukledd, sett i profil, er flatt eller svakt konvekst, og rillene i tverrfåra på andre bukledd er noe lengre i midten enn på sidene. Den ligner på gasellemurerveps A. gazella, men den har kun fire gule bånd på ryggleddene. Det gule båndet på første ryggledd er nokså smalt og parallelt hos seksbåndet murerveps, mens det hos flekket murerveps A. parietum er jevnt bredere mot sidene av leddet slik at det danner en V-formet tegning. Hos gasellemurerveps og flekket murerveps er dessuten rillene i tverrfåra på andre bukledd ikke lengre i midten enn på sidene. Indre del av første antenneledd har finpunktur mellom de grove punktene hos begge kjønn av seksbåndet murerveps, der gasellemurerveps og flekket murerveps har utelukkende grov punktur. 

Seksbåndet murerveps A. parietinus kan også forveksles med veggmurerveps, som også har gule tegninger på alle ryggledd hos hunnen. Formen på andre bukledd i profil kan også være ganske lik hos de to artene, selv om veggmurerveps i de aller fleste tilfeller er mer konveks der. Hos veggmurerveps er imidlertid undersiden av alle antenneleddene gule hos hunnen. Hos seksbåndet murerveps er kun de tre første leddene gule på undersiden. Hannen av veggmurerveps mangler en gul flekk på innsiden av hvert fasettøye ved antennefestet og har gule tegninger på hoftene og på de bakre bukleddene (fjerde til sjette ledd) der seksbåndet murerveps som regel er svart.