Blank krukkeveps er funnet spredt på Østlandet, og finnes i mange ulike naturtyper, både på myr og i sandområder og ofte nær kysten. Arten skilles fra den vanligere arten håret krukkeveps på at den har gule tegninger på tredje og fjerde bakkroppsledd og at den mangler utstående behåring på andre bukledd. 

Kjennetegn

Hos hunnen av blank krukkeveps er hodet svart med øvre halvdel av munnskjoldet gult, en gul flekk i panna mellom antennefestene og en gul strek bak hvert fasettøye. Hos hannen er hele munnskjoldet gult. Munnskjoldet er tydelig innbuktet i framkanten hos begge kjønn. Antennene hos hunnen er helsvarte med en gul flekk på første ledd. Hannen har også svarte antenner, men med en stor gul flekk på første antenneledd, lysere antennespisser, samt at det siste leddet er vendt bakover som en krok. Mellomkroppen hos begge kjønn er påfallende kulerund i formen og ca. så lang som bred. Fargen på mellomkroppen er svart med gule tegninger i varierende utstrekning på frambrystets overside, vingeskjellene, skutellum og bakryggen. Første bakkroppsledd er smalt klokkeformet og mye smalere enn andre ledd og fremstår dermed avsnørt fra resten av bakkroppen. Bakkroppen hos begge kjønn har lyse bånd langs bakkanten på de fire første ryggleddene. Det gule båndet på førsteleddet er nesten jevnbredt, men oftest svakt utvidet på hver side av midten. Båndet på andre ryggledd er litt smalere på midten og jevnbredt ut mot sidene. Dette leddet har også en avlang midtflekk på hver side. Båndene på tredje og fjerde ryggledd er begrenset til midten av leddet. Bakkroppens andre ryggledd har lang og utstående behåring, men andre bukledd mangler utstående behåring. Bakkroppen har fin og utydelig punktering på andre ryggledd. Beina hos begge kjønn er gjennomgående lyse, men lårene er svarte i indre deler. 

Lengde: hunn, 12–16 mm; hann, 11–15 mm.

Utbredelse

Blank krukkeveps er en relativt sjelden art som er vidt utbredt i lavlandet på Østlandet. De fleste funnene er gjort i kystnære strøk fra Østfold til Risør i Aust-Agder. Det foreligger også et isolert funn fra Snåsa i Trøndelag fra 2021. I Sverige og Finland har arten en vid utbredelse og er der funnet nord for polarsirkelen. Arten er ellers utbredt i Mellom-Europa og østover gjennom Russland til Sentral-Asia og Sibir. 

Levesett

Blank krukkeveps finnes i mange ulike naturtyper, både i sandområder i innlandet, på myr og i våtmark, langs skogkanter, i ulike kulturlandskap og på havstrender. Arten murer et karakteristisk krukkeformet reir av leire som festes til en plantestengel. Reiret anlegges på et solrikt og lunt sted. Reiret har kun plass til ei celle. Det er usikkert hvilke insekter arten bruker som byttedyr. Det antas av vepselarven overvintrer og forpuppingen skjer på våren. De voksne er aktive fra begynnelsen av juni til slutten av august. Arten oppsøker gjerne blomster av for eksempel lyng, kurv- eller skjermplanter. 

Forvekslingsarter

Krukkevepsene kan forveksles med bladskjærervepsene Discoelius spp., men skilles fra disse på at mellomkroppen er nesten like bred som lang. Hos bladskjærerveps er mellomkroppen tydelig lengre enn bred. De midtre leggene har dessuten én spore hos krukkeveps og to sporer hos bladskjærerveps. 

Blank krukkeveps skilles fra håret krukkeveps på at andre bukledd mangler lang utstående behåring og tredje og fjerde ryggledd har gule tegninger i midten. I tillegg er det gule båndet på første ryggledd høyst noe utvidet på hver side av midten, mens det hos håret krukkeveps er sterkt utvidet på hver side av midten, slik at det nærmest danner to flekker som står i forbindelse med det gule båndet. Hos hannen av blank krukkeveps er munnskjoldet helt gult, mens det hos håret krukkeveps er svart med en stor gul midtflekk. Hunnen av blank krukkeveps har en gul flekk i fremste halvdel av munnskjoldet, mens munnskjoldet hos hunnene av de andre artene i slekta er helsvart. Blank krukkeveps skilles fra matt krukkeveps E. coarctatus på at andre ryggledd er utydelig punktert hos førstnevnte.