Grå sauemaur lever utelukkende i sand uten vegetasjondekke. Den ligner andre mørke sauemaurarter, men virker mer grå og matt i utseende på grunn av tett nedliggende behåring på hele kroppen. I Norge er arten kun funnet i Elverum kommune, men der er den til gjengjeld svært vanlig og finnes så og si overalt der det er åpen sand.

Kjennetegn

Arbeider av grå sauemaur Formica cinerea, fra siden.

Grå sauemaur Formica cinerea utpreges av tett grålig nedliggende behåring slik at den fremstår grå og matt sammenlignet med svart sauemaur F. fusca og nordlig sauemaur F. lemani som kan finnes på samme sted. Den utstående behåringen er også påfallende tett på hele kroppen inkludert hodets underside og lårene.

Dronningen har samme farge og behåring som arbeiderne.

Hannen har behåring som arbeidere og dronninger. Beina er ensfarget lyse.

Lengde: arbeider, 4,5–6,5 mm; dronning, 8–9 mm; hann, 7–8 mm.

Utbredelse

Grå sauemaur finnes spredt i Europa fra Fennoskandia, Danmark og sørover til Frankrike og østover til Kaukasus og Uralfjellene.

I Norge er arten utelukkende funnet i Elverum i Hedmark, der den til gjengjeld er svært vanlig i flere sandtak, sandskrenter og flygesandområder (Collingwood 1974, Ødegaard 2013). Den kan være noe oversett i sandområder i innlandet, men arten er lett å oppdage og andre potensielle områder på indre Østlandet er nokså godt undersøkt uten at arten er funnet. Arten ble funnet ny for Norge ved Elverum i 1963 (Collingwood 1963).

Levesett

Grå sauemaur er kun funnet i sandområder i innlandet i Norge, og arten danner kolonier i nokså steril sand uten vegetasjonsdekke, men ofte inntil småfuruer som står spredt i sanda.

Koloniene kan være små og enkeltvis med ei dronning (monogyn) eller svært store og bestå av flere delkolonier (polykalisk) med flere dronninger (polygyn). Maurstiene kan gå flere cm ned i sanda og fremstå som lange sprekker i sandoverflata.

Arten lever hovedsakelig som predator på andre invertebrater, men henter også honningdugg fra bladlus særlig i furutrær. Arbeiderne er tydelig mer aggressive enn svart sauemaur Formica fusca.

Svermingen skjer normalt en gang i løpet av perioden fra midten av juli til slutten av august.

Forvekslingsarter

Grå sauemaur har som alle sauemaur et matt pannetriangel som skiller dem fra andre skogmaur Formica. Grå sauemaur kan særlig forveksles med svart sauemaur Formica fusca og nordlig sauemaur F. lemani som begge er helmørke i fargen. Den karakteristiske tette behåringen (både nedliggende og oppstående hår) hos grå sauemaur gir den et tydelig grålig inntrykk, men man bør studere individer fra nærstående arter for å lære seg forskjellen. Både dronninger og hannene skilles fra svart sauemaur og nordlig sauemaur på at grå sauemaur har utstående hår på hodets bakkant.