Sitronjordmaur er kun funnet en gang i Norge for flere år tilbake. Arten kan ligne gul jordmaur, men er noe mindre og avgir en sterk og karakteristisk sitronduft når den forstyrres. Den tykke petiolen skiller arten fra alle andre jordmaur.

Arbeider av sitronjordmaur Lasius carniolicus, fra siden.

Kjennetegn

Hode hos arbeider av sitronjordmaur Lasius carniolicus.

Hann av sitronjordmaur Lasius carniolicus, fra siden. Eksemplaret er fra Gotland i Sverige.

Hode hos hann av sitronjordmaur Lasius carniolicus. Eksemplaret er fra Gotland i Sverige.

Sitronjordmaur Lasius carniolicus ligner gul jordmaur, men har en svært tykk petiole som fra siden er nesten like tykk som bred.

Arbeiderne har relativt kort utstående behåring, mens den nedliggende behåringen er litt mer oppreist enn hos gul jordmaur. Kort utstående behåring finnes også på hodets underside og på leggenes utside. Bakryggen (propodeum) er avrundet i overkant. Hodeformen er påfallende rund og øynene svært små.

Dronningen er svært forskjellig fra alle andre jord- og tremaur. Den er gulbrun i farge og på størrelse med en stor arbeider. Vingene er lyse og forholdsvis lange, og ligner ellers arbeiderne.

Hannen ligner de hos gul jordmaur, men er kraftigere behåret særlig i bakkant av hodet. De har som hunnene tykk petiole.

Lengde: arbeider, 3–3,5 mm; dronning, 3,5 mm; hann, 3,5 mm.

Utbredelse

Sitronjordmaur er spredt utbredt i Sør- og Mellom-Europa og østover i Asia til Mongolia og Himalaya.

I Norden er den hittil kun funnet i Telemark i Norge og på Øland og Gotland i Sverige. Det norske funnet, av en koloni, er oppgitt å være fra Bamble kommune nær Helle, 8. mai 1977 (Kvamme 1999). Dette antas å være Helle i Kragerø.

Levesett

Sitronjordmaur finnes på åpen, ofte tørr, kalkrik eller sandholdig mark.

Koloniene grunnlegges hos gul jordmaur Lasius flavus eller sannsynligvis også hos andre Lasius-arter som temporære verter. I den eneste kolonien som er påvist i Norge ble det funnet ei dronning av vinterjordmaur Lasius mixtus (Kvamme 1999). Collingwood (1979) oppgir også sandjordmaur Lasius psammophilus som temporær vert.

Svermingen skjer på ettermiddagen og seint på året i september og oktober, men muligens også tidligere på sommeren.

Forvekslingsarter

Alle kaster av sitronjordmaur skilles fra andre Lasius-arter på den lille og tykke petiolen som sett fra siden er helt avrundet i overkant.

Arten kan ellers forveksles med andre gule jordmaur-arter, men har en bakrygg som er avrundet i overkant og en karakteristisk rund hodeform forskjellig fra alle andre arter.

Dronningen er helt ulik andre jordmaur med sin lyse farge og kroppsstørrelse som en arbeider. Denne særpregete arten er plassert i en egen underslekt: Austrolasius.