De svarte prikkene er den lavboende soppen Polycoccum clauzadei. Her vokser soppen på apotheciene (fruktlegemene) til laven raudberglav Rusavskia elegans. (Frisch et al. 2020).

Lavboende sopp kan enten være parasitter på lav, leve i symbiose med lav eller være nedbrytere av døde laver. Livsformen har evolvert uavhengig flere ganger, slik at lavboende sopp finnes spredt utover i «sopp-livets tre». Den enkelte lavboende sopp-art er ofte spesifikt knyttet til en eller få lavarter. Det forventes derfor mange spesialister og en høy, uoppdaget artsrikdom i denne svært variable gruppen.

Målet for dette prosjektet er å kartlegge mangfoldet av sopp som lever i eller på lav. Sopper i begge de to store gruppene, sekksporesopper Ascomycetes og stilksporesopper Basidiomycetes, blir inkludert i studien, selv om de fleste lavboende sopp er sekksporesopper.

Prosjektet er en videreføring av artsprosjektet «Lav og lavboende sopper i norske regnskoger», hvor prosjektdeltakerne allerede har innhentet ny kunnskap om lavboende sopper. Hovedfokuset vil være på fire utvalgte områder fra Møre og Romsdal i sør til Troms i nord. Disse skal undersøkes grundig for lavboende sopper av flere involverte eksperter. Et utvalg interessante, mindre utforska naturtyper vil i tillegg bli undersøkt for lavboende sopp.

Mer enn 50 arter av lavboende sopper er kjent i Fennoskandia som foreløpig ikke er rapportert i Norge. Vi forventer derfor å finne minst 30 nye arter for Norge, inkludert noen arter som vil være nye for vitenskapen. I løpet av prosjektet vil vår kunnskap også om de allerede kjente lavboende soppenes utbredelse og naturtypetilknytning forbedres. Et mål med prosjektet er å etablere en sjekkliste for lavboende sopper i Norge, samt å spre kunnskapen om denne lite kjente artsgruppen gjennom blant annet kurs og bestemmelsesnøkler.

Relevante publikasjoner

Frisch A, Klepsland J, Palice Z, Bendiksby M, Tønsberg T og Holien H (2020). New and noteworthy lichens and lichenicolous fungi from Norway. Graphis scripta 32 (1): 1-47.