Blodvrangmose Bryum wrightii. Det som synes best er sporofytten (sporehus og sporehusstilk).

Bladmoser (Bryophyta) og levermoser (Marchantiophyta) er blant de mest artsrike gruppene blant landplantene. Kunnskapen om artsmangfoldet av moser er ikke tilfredsstillende, og spesielt dårlig i fjellområder. Store deler av landet er dekket av fjell, og dette prosjektet har som hovedmål å oppdage nye mosearter i fjellet.

Den store variasjonen i fjellnaturen, fra tørt til fuktig og fra sure til basiske bergarter gir levesteder for et stort antall mosearter, hvor mange fremdeles er ukjent. Spesielt fjellområder med baserike bergarter ser ut til å være artsrike. Prosjektet vil ha et særlig fokus på habitatene kalde kilder og snøleier som er sensitive for klimaendringer. I løpet prosjektet skal seks fjellområder fra Finnmark i nord til Rogaland i sør undersøkes.

I tillegg til å oppdage nye mosearter for Norge og vitenskapen, skal så mange mosearter som mulig DNA-strekkodes. Dette vil gi et viktig bidrag til den pågående DNA-strekkodingen av norske mosearter. Prosjektet skal også bidra til forbedrete artslister for de mosedominerte naturtypene snøleier og kalde kilder, som kan brukes for forvaltningen og i naturkartleggingssystemet NiN. I tillegg skal prosjektet inkludere studenter og andre moseentusiaster, for å spre kunnskap om mose blant flere personer.