Svamper er blant de mest dominerende gruppene av makroorganismer i norske farvann både når det gjelder antall arter og biomasse. Omkring 300 arter er kjent fra våre kystfarvann og vi må legge til minimum 100 til hvis vi inkluderer hele den norske økonomiske sonen.

Til tross for den store artsrikdommen og at de er hyppig forekommende har nyere arbeid med Artsnavnebasen og Rødliste for arter tydeliggjort at kunnskapen vi har om gruppen i våre farvann er ganske så mangelfull. Gjennom dette prosjektet har vi hatt som mål å fylle dette kunnskapshullet ved å gjennomføre en taksonomisk og geografisk kartlegging av noen av de dårligst kjente svampegruppene i våre farvann. Arbeidet innbefatter kalksvampene (av underklassen Calcaronea) kiselsvamper av gruppene Astrophorida, Cladorhizidae, Spirophorida, Polymastiidae og Hymedesmiidae i tillegg til klassen glass-svamper (Hexactinellida). Arbeidet har vært basert på tilgjengelig museumsmateriale kombinert med omfattende nye innsamlinger gjennom nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. Materialet omfatter også unike prøver innsamlet ved hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) fra varme og kalde gassoppkommer i Norskehavet i tillegg til dypvannskorallrev og boreale og arktiske svampebunner. Arbeidet har bidratt med beskrivelser av alle arter omfattet av prosjektet, artslister med informasjon av funnsteder og bestemmelsesnøkler. Prosjektet har også bidratt til å etablere en museumssamling ved Bergen museum av høy standard og med referansemateriale av alle arter som er bearbeidet.

Gjennom å arrangere workshops og seminar har prosjektet hatt som mål å etablere et bredere samarbeid mellom de nordiske forskningsmiljøene og et bredere internasjonalt nettverk av forskere og institusjoner der det arbeides med med svamp, og har på denne måten bidratt vesentlig til opplæring og utdanning av en ny generasjon av svampesystematikere.

Innsamlinsmetoder

Nytt materiale samlet inn blant anent med ROV. Studie av museumsmateriale.