Pungreker (Mysida) er en gruppe krepsdyr med arter både i salt- og ferskvann. I Norge finner vi f.eks ferskvannsarten  Mysis relicta, som er en vanlig art på østlandet, og saltvannsarten Praunus flexuosus på grunt vann langs kysten. I et nytt prosjekt skal det nå fastslås hvilke arter som finnes i norske farvann, samt deres utbredelse. Prosjektet skal også produsere faktasider og identifikasjonsnøkler til artsgruppen.

Pungreker er relativt små krepsdyr med en lengde på ca. 2-3 centimeter. Det er beskrevet 55 arter fra Norge, hvorav 3 er ferskvannsarter, og de resterende 52 er marine. I senere år har det blitt observert pungreker i Norge som hittil har vært ukjent i våre farvann.. Nye oppdagelser dreier seg som oftest om funn fra lite undersøkte områder i Norskehavet, men det er i tillegg spesielt lite kunnskap om pungrekene i Sør-Norge. Prosjektet vil derfor i hovedsak fokusere innsamlingen av nytt materiale fra kyst og fjorder i Rogaland og Vest-Agder. Også arter fra nordlige farvann skal inkluderes i prosjektet, og målet er å utarbeide en komplett oversikt over hvilke arter pungreker som finnes i Norge.

Kunnskap om pungreker er vanskelig tilgjengelig, litteraturen er utdatert og man vet lite om hvor artene finnes og hvilke naturtyper de lever i. Prosjektet har som mål å samle artskunnskapen, oppdatere den, og gjøre det tilgjengelig for alle. Faktasider med artsbeskrivelser, utbredelse, illustrasjoner samt en bestemmelsesnøkkel skal produseres og publiseres i «Arter-på-nett». Dette kan komme til nytte både i forskning, undervisning og miljøovervåkning, ettersom det vil bli mulig å artsbestemme rekene for flere personer enn bare ekspertene. 

Det vil bli mulighet for studenter å delta i prosjektet gjennom blant annet bachelor- og masteroppgaver, og på denne måten vil kunnskap om pungreke-taksonomi overføres til neste generasjon.

Pungreke i slekten Neobirsteiniamysis.