Det marine algebeltet huser et stort mangfold av dyregrupper, og det kan være mange flere arter her enn man tidligere har trodd. I dette prosjektet skal forskerne samle inn dyr tilknyttet marine alger fra Agder i sør til Finnmark i nord.

I løpet av prosjektet skal forskerne lete etter nye arter for Norge i flere forskjellige algedominerte naturtyper som tareskoger, sjøgressenger og hardbunn med kalkalger. I disse naturtypene skal artsgrupper som sekkdyr, slimormer, begerormer, kalkrørsormer, spionider og krepsdyr undersøkes. I disse dyregruppene kan det være flere arter enn man tidligere har trodd, og algebeltet kan være en naturtype hvor fremmede arter får fotfeste. Blant annet av disse grunnene er det mulig å finne nye arter for Norge i disse naturtypene.

Dyrene skal samles inn ved hjelp av snorkling, dykking og vading nær land. Ettersom det er dyr som bor på alger som skal studeres, kommer prosjektdeltakerne til å ta med biter av alger inn på laboratoriet og se hvilke dyr som lever på algene.

I tillegg til å finne nye arter for Norge forventes det å øke kunnskapen om artenes utbredelse, naturtypetilknytning, samt å bedre grunnlaget for framtidige rødlistevurderinger. Studenter skal involveres i prosjektet, og det planlegges å avholde kurs i samarbeid med ForBio.

Foreløpige resultater

Så langt har prosjektet funnet 931 eksemplarer bestående av minst 80 forskjellige arter samlet inn fra 38 lokaliteter i Viken, Trøndelag, Vestland, og Troms og Finnmark. Ettersom identifiseringen av materialet fortsatt pågår, vil antallet arter bare øke etterhvert som de ubestemte artene blir identifisert.