Flerbørstemark (Polychaeta, Annelida) er en av de rikeste marine dyregruppene både med tanke på artsdiversitet og forekomst. De har lenge vært brukt som indikatorer i bunnhabitater og er blant de beste indikatorene for påvirkning.

Norge har den syvende lengste kystlinjen i verden og sett i forhold til dimensjonene kystsonen utgjør, er kartleggingen av artsmangfoldet her fortsatt mangelfull. Det biologiske mangfoldet er under press fra mange hold, og havneområder er spesielt utsatt for menneskelig aktivitet og påvirkning. I dette prosjektet vil man studere diversiteten av flerbørstemarker i ulike havneområder.

Prosjektet skal bygge opp et bibliotek med DNA-strekkoder som inkluderer alle morfologiske arter for å avsløre skjult diversitet i artskomplekser. I tillegg vil man dokumentere fremmede eller forflyttede arter. Prosjektet vil også øke kunnskapen om geografisk utbredelse og habitattilhørighet i havneområder, samt nærliggende områder.