Allestedshops er en stor calanoid hoppekreps. Dette er en tolerant art som kan leve både i store klare innsjøer, men også i små næringsrike dammer. Den er ikke funnet på Vestlandet.

Nøkkelkarakterer

Allestedshops Acanthodiaptomus denticornis er en stor calanoid hoppekreps. Blant artene som tilhører familien Diaptomidae er det kun vinterkallhops Diaptomus castor som er noe større og kraftigere. Liksom hos sørhops Eudiaptomus gracilis, ender den laterale delen av siste brystsegment i to spisser, riktignok noe mindre prominente. Hos hunnen er vedhenget (endopodite) på ytre del av siste benpar like langt som det ytre segmentet (exopodite). Denne karakteren gjør det lett å skille allestedshops fra for eksempel sørhops. Hunnen til allestedshops har vanligvis en blålig farge mens hannen er rødlig oransje.

Hunn: Lengde 1,5–3,0 mm

Hann: Lengde 1,4–2,5 mm

Økologi og utbredelse

Allestedshops ernærer seg som makrofiltrerer. Arten er registrert i 20 % av vannene der det er tatt pelagiske håvtrekk. Blant Diaptomidene er det kun sørhops som er mer vanlig i Norge. Allestedshops forekommer også ofte i små dammer (24 %). Den er vanlig i Trøndelagsfylkene og i de sentrale deler av Østlandet, mens den forekommer mer spredt i landet for øvrig og er ikke registrert på Vestlandet. Det høyestliggende funnet er gjort 1396 moh. Den forekommer med samme frekvens til over tregrensen. Funnene viser at arten er tolerant både når det gjelder pH (4,2–9,9) og ledningevne (0,5–83,8 mS/m).

Forvekslingsarter