Trønderhops har sin hovedutbredelse i trøndelagsfylkene, og er ikke funnet i de to nordligste fylkene samt lengst sør i landet. Den er vurdert som moderat forsuringsfølsom.

Nøkkelkarakterer

Det siste brystsegmentet til trønderhops Arctodiaptomus laticeps mangler de små vingene bak slik som de vi finner hos sørhops Eudiaptomus gracilis og allestedshops Acanthodiaptomus denticornis. Arten kan derfor minne om nordhops Eudiaptomus graciloides. Den skiller seg fra denne arten ved lengden på antennene som når fram til første bakkroppssegment. Hos nordhops når disse lenger bak enn enden på bakkroppsvedhenget. Kjønnssegmentet hos trønderhops utvider seg noe i bakkant. Halevedhengene (furca) er mer enn dobbelt så lange som brede, det vil si betydelig lengre enn det som er tilfelle hos slektningen pannoniahops Arctodiaptomus bacillifer. Fargen er oftest blålig.

Hunn: Lengde 1,2–1,9 mm

Hann: Lengde 1,1–1,4 mm

Økologi og utbredelse

Trønderhops er i hovedsak en planktonisk art, men som også kan påtreffes inne i litoralsonen. Den lever av å filtrere makropartikler. Arten har sin hovedutbredelse i trøndelagsfylkene, herav navnet. Den mangler i de to nordligste fylkene samt lengst sør i landet. Funnene er gjort mellom 7 og 1554 moh., med flest funn >300 moh. og da hovedsakelig i vann >0,1 ha. Trønderhops er vurdert som moderat forsuringsfølsom og i kun et fåtalls tilfeller er den funnet i lokaliteter med pH<6,0. Elektrolyttinnholdet i funnlokalitetene kan variere.

Forvekslingsarter