Frullaniaceae er en levermosefamilie med én slekt. Slekta Frullania blæremoser er representert med 15 arter i Europa og 6 av disse er påvist i Norge. I tillegg er ytterligere én art kjent fra Færøyene, en art som potensielt også kan finnes i Norge. Det er antatt å forekomme om lag 400 arter i denne slekta på verdensbasis.