Fuktige skudd på barken av tre, med perianter og sporofytter.

Oreblæremose er den sjeldneste av blæremosene vi har i Norge. Dette er en liten art som vokser på gråor i fuktige og beskyttede bekkekløfter og raviner på nedre deler av Østlandet. Arten vokser ofte sammen med pelsblæremose.

Kjennetegn

Periantene er glatte og sår vinkelrett ut fra underlaget (ikke skråstilt som hos hjelmbæremose), her stikker sporofytten ut av periantet til venstre.

Oreblæremose er en av våre minste blæremoser og danner ofte glisne grønne til rødbrune rosetter på bark. Arten mangler ocelli og bukbladene er tofliket og om lag like lange som brede. Perianter forekommer ofte rikelig. Disse er glatte og karakteristisk rett utstikkende fra rosetten. Dette skiller arten fra den langt vanligere arten hjelmblæremose som har knudrete perianter som er skrått festet på rosetten.

Økologi

Arten vokser i beskyttede skogmiljøer med stabilt høg luftfuktighet. Den finnes ofte på grove trær av gråor som står beskyttet og skyggefullt. Arten er også funnet på stammer av rogn, spisslønn og på tynne grankvister i fuktige bekkekløfter i Telemark.

Utbredelse

Oreblæremose har en begrenset utbredelse på nedre deler av Østlandet der den forekommer langs en akse fra Oslo til Midt-Telemark.

Tørre skudd med periant og sporofytt. Til høyre: Skudd sett fra undersiden, lilleloben er stor og ikke så mye mindre enn den store loben.

Forvekslingsarter