Skogpanserbie er en relativt stor og helmørk Stelis-art som ikke er gjenfunnet i Norge i nyere tid. Det er usikkert hvilke Osmia-arter den har preferert i Norge. Arten kan være oversett på grunn av skjult levesett, men nye funn er helt nødvendige for å bekrefte artens forekomst hos oss.

Vertsart

Skogpanserbie parasitterer på murerbier, men det er uvisst hvilken av artene den har brukt som vertsart i Norge.