Vingespenn

31-43 mm.

Kjennetegn

Kropp og vinger er brune, framvingen med lyst rotfelt, midtprikk og tverrbånd. Bakvingen med et lyst skråbånd. Hunnen har en ball av grå hår på bakkroppsspissen som hun avsetter ved eggleggingen. Arten er svært lik bjørkespinner men kan som regel skilles på følgende karakterer: Framvingens grunnfarge noe lysere (især hos hannen), midtprikken noe mindre, det lyse tverrbåndet har som regel en tydelig knekk nær bakkanten, hunnens antenne svakt tannkammet (trådformet hos bjørkespinner). De to artene lever normalt i ulike miljøer.

Totalutbredelse

Norge, Sverige og Alpene.

Utbredelse i Norge

Utbredt i fjellområdene fra Hardangervidda til Dovre. I Sverige finnes den nær landegrensa i Dalarne-Jämtland.

Unge stadier

Larvene lever i et felles spinn på dvergbjørk fra juni til juli. Etter siste hudskifte lever de som regel enkeltvis. Foruten dvergbjørk kan de også spise på andre planter som vokser i nærheten av spinnet: Molte, blåbær, blokkebær og vier (Salix). Forpupningen skjer i en gulbrun kokong i strøfallet. Puppen overvintrer minst to ganger før den klekker.

Flyvetid

Mai, om våren etter snøsmeltingen.

Økologi

Myrer og heier fra øvre del av barskogbeltet opp til lavereliggende deler av snaufjellet. Sommerfuglen flyr om natta. De voksne sommerfuglene observeres sjelden, mens larvespinnene er lette å finne senere på året.