Vingespenn

26–34 mm.

Kjennetegn

Vingenes grunnfarge er gulbrun. Store deler av vingeflaten, spesielt mot ytterkantene, har en brungrå bestøvning som får grunnfargen til å framtre som lyse flekker eller felter. Hannen har en markert svart duftskjellstripe på framvingen. Undersiden er grønnlig med diffust avtegnede guloransje flekker. Arten ligner kommasmyger, men skilles fra denne ved at bakvingens underside mangler sølvhvite flekker.

Totalutbredelse

Europa med unntak av de aller nordligste områdene. Østover til det vestlige Sibir, men den videre utbredelse mot øst er uavklart på grunn av forveksling med en nærstående art.

Utbredelse i Norge

Vanlig i Sør-Norge nord til Dovre. På vestlandet finnes den nord til Sunnmøre.

Unge stadier

Larven lever på forskjellige gressarter, for eksempel rapp (Poa) og svingel (Festuca). Den lever inne i et sammenspunnet gressblad og overvintrer som halvvoksen.

Flyvetid

Juni - august.

Økologi

På enger, skoglysninger og veikanter. Den voksne sommerfuglen soler seg med bakvingene flatt utbredt og framvingene holdt skrått oppover.