Vurderingen av hver enkelt naturtype skjer ved hjelp av et kriteriesett utviklet at IUCN (den internasjonale naturvernunionen). Vurderingene skal være objektive og etterprøvbare

Den internasjonale naturvernunionen, IUCN, har utarbeidet et sett med kvantitative kriterier og detaljerte retningslinjer for hvordan vurderingene skal utføres. I arbeidet med ny norsk rødliste for naturtyper blir det brukt en database som sikrer konsistent og riktig bruk av kriteriene. Alle vurderinger som gjøres av ekspertene må begrunnes, og kunnskapsgrunnlaget skal kunne dokumenteres. Før Rødlista publiseres vil alle foreløpige resultat bli gjort tilgjengelig for innsyn (medio 2018). Det vil da være mulig å komme med innspill for alle som har utfyllende og relevant kunnskap om naturtyper i Norge. Hensikten er å øke kunnskapsgrunnlaget for vurderingene.