En rødliste for naturtyper er en samling vurderinger av sannsynlighet for at naturtyper skal bli borte fra Norge eller bli så endret at den mister sin funksjon.

Rødlistevurderingene i «Norsk rødliste for naturtyper 2011» representerer et nybrottsarbeid i Norsk sammenheng, i og med at det er første gang naturtyper risikovurderes. I arbeidet har Artsdatabanken støttet seg på erfaringer fra rødlisting av arter, og på internasjonale erfaringer med rødlistevurdering av naturtyper og økosystemer.

Vurdering av risiko

Risikovurderingene er utført av en ekspertgruppe på oppdrag fra Artsdatabanken. Disse har lagt Artsdatabankens naturtypeinndeling «Naturtyper i Norge» til grunn, og valgt ut naturtyper det er aktuelt å risikovurdere.

Selve vurderingen av hver enkelt naturtype skjer ved hjelp av et kriteriesett som er spesielt utviklet for formålet. Arbeidet baserer seg, enkelt sagt, på en vurdering av fire faktorer som er kjent for å gi økt risiko for at en naturtype skal forsvinne:

  • reduksjon i arealet av naturtypen
  • få lokaliteter og reduksjon av naturtypen
  • det finnes svært få lokaliteter av naturtypen
  • tilstanden i de eksisterende lokalitetene av naturtypen er vesentlig endret

Rødlistevurderinger er i utgangspunktet basert på kvantitative metoder. Det vil si tallfestete endringer i en eller flere av de fire faktorene, og direkte analyser av risiko. Imidlertid finnes slik kvantitativ informasjon bare for et fåtall naturtyper. I disse tilfellene må ekspertene bruke flere kilder med relevant informasjon for å få et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Vurderingene blir gjort ut i fra naturtypens utvikling frem til i dag, og eventuell utvikling i fremtid. Vurderingsperioden er satt til 50 år.

Dokumentasjon og tilgjengelighet

Det er et krav at alle vurderinger som gjøres i arbeidet med Rødlista for naturtyper skal dokumenteres, og at denne dokumentasjonen skal være offentlig tilgjengelig.

I Norsk rødliste for naturtyper 2011 finner du kunnskapen og argumentasjonen som ligger til grunn for konklusjonene i vurderingen av naturtypene.