Artsdatabanken utgir «Norsk rødliste for naturtyper», som er en vurdering av risiko for at naturtyper kan forsvinne fra norsk natur.

«Norsk rødliste for naturtyper 2011» inneholder resultatene fra den første rødlistevurderingen av naturtyper. Den er primært laget for å gi forvaltningen et bedre kunnskapsgrunnlag for å forvalte naturområder. Det er imidlertid viktig å være klar over at fastsetting av en slik risiko ikke alene er nok til å gjøre prioriteringer for nasjonal forvaltning av naturtyper.

Arbeidet med rødlista bygger på Natur i Norge, Artsdatabankens system for naturtypeinndeling. Vurderingene er gjort ved hjelp av et kvantitativt kriteriesett for vurdering av risiko for at naturtyper skal forsvinne.

Naturtypene i Rødlista er plassert i én av følgende seks kategorier:

  • Forsvunnet (RE)
  • Kritisk truet (CR)
  • Sterkt truet (EN)
  • Sårbar (VU)
  • Nær truet (NT)
  • Datamangel (DD)

Det er kun naturtyper vurdert til kategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU) som blir definert truet. Totalt for Norge er 40 naturtyper klassifisert som truet (CR, EN og VU) og 31 som nær truet (NT).

Internasjonalt samarbeid

Under arbeidet med Rødlista for naturtyper har det vært et parallelt arbeid i regi av den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN).  Artsdatabanken har bidratt med sine erfaringer til arbeidet med å utvikle en internasjonal metodikk for rødlisting av økosystemer. Det internasjonale arbeidet ledes av «Commission on Ecosystem Management» under IUCN.