Vurderingene av risiko for at naturtyper kan gå tapt fra norsk natur blir gjort av ni ekspertkomitéer med tilsammen 36 eksperter. Disse er oppnevnt av Artsdatabanken, og kommer i hovedsak fra universiteter og forskningsinstitusjoner.

Mange av ekspertane, og også representantar frå Artsdatabanken, var samla til oppstartmøte for arbeidet med Raudlista for naturtypar på Gardermoen i 2017.

Medlemmene i ekspertkomitéene representerer en stor del av den ekspertisen som finnes på naturtyper i Norge. Hver komité har en ansvarlig leder. Arbeidet er kontraktfestet med den institusjonen ekspertkomitélederen tilhører.

Oppnevnelse av ekspertkomiteene

Artsdatabanken la i september 2017 ut en åpen invitasjon til norske fagmiljøer. Der ble fagfolk og institusjoner med kompetanse på naturtyper bedt om å ta kontakt. I tillegg tok Artsdatabanken aktivt kontakt med fagfolk vi mener har relevant kompetanse. Vi tok direkte kontakt med alle komiteledere. Etter dialog med relevante fagmiljøer ble ekspertene oppnevnt av Artsdatabanken.

Flere av de oppnevnte ekspertene deltok i arbeidet med Norsk rødliste for naturtyper 2011.

Samlinger

Artsdatabanken arrangerte en oppstartsamling for ekspertene 30. november - 1. desember 2017. I hovedsak ble IUCN sitt kriteriesett og retningslinjer samt  utvelgelse av vurderingsenheter gjennomgått. Både ledere og komitemedlemmer deltok på denne samlingen. I tillegg vil det bli arrangert en erfaringssamling i april 2018. Samlinger og interne møter i komiteene er viktige for å få en felles forståelse av metoden som brukes for å vurdere naturtypenes risiko for at de skal gå tapt fra norsk natur.