Bryocamptus rhaeticus er hverken funnet på Svalbard eller i Sør-Norge, ellers i landet har den en spredt forekomst.

Nøkkelkarakterer

Bryocamptus rhaeticus har en variert morfologi med en heller slank kropp. Ytre del (exopod) av de fire første benparene har tre ledd, mens tilsvarende indre del av benparene (endopod) er 2-leddet. Hos det første benparet er indre del (endopod) like langt som ytre del (exopod), mens hos de neste tre benparene (2–4) er indre del betraktelig kortere enn ytre del. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er ubetydelig, mens kjønnsåpningslappen (operculum) har 5–10 lange skarpe pigger. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er lengre enn det er bredt, og med en gruppe av lange børster på innsiden. Den første antennen (antennule) består av åtte ledd. Eggsekken inneholder to egg.

Hunn: Lengde 0,47 mm

Hann: Lengde 0,27–0,38 mm

Økologi og utbredelse

Bryocamptus rhaeticus, har en palearktisk utbredelse og lever i litoralsonen til små og middelstore vann, i brønner, kilder, bekker, mose og grunnvann. Den er en relativt ny art for Norge, og så langt er 63 % av funnene gjort i innsjøer, mens 23 % er fra dammer. Den er en kaldstenoterm art som er vurdert som en karakterart for fjellområdene i sentral-Europa der den riktignok mangler på de høyeste toppene. Den kan også leve i små grunne dammer der temperaturene i perioder kan være høye.

Forvekslingsarter