Selv om Moraria mrazeki kun er blitt registrert i de seinere årene i Norge, ser den ut til å være en vanlig art i hele landet, når vi ser bort fra de sørligste delene.

Nøkkelkarakterer

Moraria mrazeki har en relativt slank kropp. Ytre del (exopod) av de fire første benparene har tre ledd, mens tilsvarende indre benpar (endopod) er 2-leddet. Hos det første benparet er ytre del like lang som indre del. Hos de tre neste benparene er ytre del betydelig lengre. Børstene, som sitter festet på beinparene, er lengre enn hos M. brevipes. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er stort og bredt. Kjønnsåpningslappen (operculum) er glatt og avrundet, men ikke fremtredende, mens det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er omtrent dobbelt så langt som bredt og smalner av mot enden. På innsiden finner vi et tversgående bånd med små pigger. Den første antennen (antennule) består av sju ledd.

Hunn: Lengde 0,33–0,62 mm

Hann: Lengde 0,33–0,55 mm

Økologi og utbredelse

Selv om Moraria mrazeki kun er blitt registrert i de seinere årene i Norge, ser den ut til å være en vanlig art i hele landet ser vi bort fra de sørligste delene. I følge litteraturen er den funnet både i oligotrofe og dystrofe dammer og i innsjøer av alle størrelser. Den er også funnet i sumper, mose, underjordiske habitater og i kilder i høyfjellet. Den lever i forskjellige habitater i strandsonen, som sand, grus, stein, vegetasjon og detritus. Moraria mrazeki er en kaldtvannsart med en palearktisk og nearktisk utbredelse.

Forvekslingsarter