Hodefasongen til plogkreps er svært spesiell med sitt brede, plogformete utseende. Arten har sin hovedutbredelse i Sør-Norge og er tolerant til variasjoner i miljøforhold.

Nøkkelkarakterer

I følge Baird tilhørte plogkreps Graptoleberis testudinaria slekten Alona. Seinere plasserte G.O. Sars arten i en egen slekt da han konkluderte med at den morfologisk avvek vesentlig fra Alona-artene. Hodefasongen er svært spesiell med sitt brede, plogformete utseende. Ryggskjoldet består av fem- og sekskantede celler. Bakkroppen er liten og er besatt med små bunter av hår istedenfor tenner. Piggen ved basis av bakkroppskloa er mindre enn hos alle andre chydorider. Fargen er lys grå.    

Hunn: Lengde 0,4–0,7 mm

Hann: Lengde 0,4–0,5 mm

Økologi og utbredelse

Plogkreps er funnet i cirka 13 % av lokalitetene. De fleste funnene er gjort i Sør-Norge. Fra Nord-Norge foreligger det kun noen fåtalls funn. Arten fins fra havnivå og opp til 1377 moh., med flest funn <500 moh. Den er påvist både i dammer/pytter likså gjerne som i strandsonen til større innsjøer og ser ut til å trives både i vegetasjon og på stein/sandbunn. pH i funnlokalitetene varierer mellom 3,9 og 8,6, og den er vanlig både under sure (<5,0) og alkaliske forhold (>7,0). Den er funnet både i elektrolyttrike (84 mS/m) og i elektrolyttfattige vann (0,5 mS/m).