I Norge er det er kun snabelkreps som er registrert i flere vannforekomster enn vanlig kulekreps. Den lever over alt, fra havnivå og opp i høyfjellet, i alle typer av ferskvann, også brakkvann, og er svært tolerant med hensyn til pH.

Nøkkelkarakterer

Morfologi og størrelse til vanlig kulekreps Chydorus sphaericus varierer mye. Populasjoner med relativt små individer er mest vanlig. Det kan imidlertid være store morfologiske variasjoner mellom populasjoner. Vanlig kulekreps skilles fra den nære slektningen myrkulekreps ved at undersiden av ryggskjoldet er mindre rund i formen hos vanlig kulekreps. Bakkroppen har 7–10 små tenner som varierer lite i størrelse. Fargen varierer mellom forskjellige varianter av brunt, av og til med elementer av grønt.

Hunn: Lengde 0,3–0,5 mm

Hann: Lengde 0,2–0,4 mm

Økologi og utbredelse

Vanlig kulekreps forekommer i mer enn 2/3 av vannforekomstene (69 %), og det er kun snabelkreps Bosmina longispina som er registrert i flere. Den er funnet overalt i Norge inklusive Svalbard, fra havnivå og opp i høyfjellet (1544 moh.). Sjansen for å finne den er like stor langs hele høydegradienten. Den fins også i vannforekomster av alle størrelser og i alle typer av habitater. Den er også svært tolerant med hensyn til ekstreme miljøforhold, og pH i funnlokalitetene varierer fra 3,7 til 9,9, mens ledningsevnen varierer mellom 0,4 og 957 mS/m, det vil si brakkvann.

Forvekslingsarter