Linsekreps er en av de største artene tilhørende familien Chydoridae og er funnet i alle typer av vannforekomster fra havnivå og opp i høyfjellet. Den er svært viktig som fiskeføde.

Nøkkelkarakterer

Linsekreps Eurycercus lamellatus er en av de største artene tilhørende familien Chydoridae. Mer enn halvparten av det andre antenneparet stikker bakenfor rostrum (den fremre delen av hodepartiet). Arten skilles fra slektningen polarlinsekreps E. glacialis ved at sansehåret på det 2. antenneparet sitter ved basis og ikke mellom midten og enden av antennen. Bakkroppen er stor og har 89–121 tenner mot 77–91 tenner hos polarlinsekeps. Fargen varierer fra gulaktig rød til olivenbrun, ofte med elementer av grønt.

Hunn: Lengde 1,5–4,0 mm

Hann: Lengde 1,0–1,4 mm

Økologi og utbredelse

Linsekreps er en strandlevende art som ernærer seg som skraper og som er registrert i 37 % av lokalitetene. Den har en vid utbredelse i Norge og er funnet i alle typer av vannforekomster, inklusive små pytter og dammer, fra havnivå og opp til høyfjellet (1355 moh.). Den fins riktignok noe oftere i større vann, og er funnet i 61 % av innsjøer >1000 ha. Linsekreps er viktig som fiskeføde og er mer vanlig i vegetasjon enn på steinet bunn. Den er forsuringstolerant (pH 3,8–8,8) og er like vanlig i elektrolyttfattig så vel som i elektrolyttrikt vann (0,4–53 mS/m).

Forvekslingsarter