Vingespenn

Hann 50-58 mm., hunn 64-72 mm.

Kjennetegn

Hannen har rødbrune vinger med mer eller mindre utpreget gyllen farge på indre og bakre del av framvingen, av og til også på midten. Framvingen med to smale tverrlinjer, én fra vingespiss til bakkant og én fra framkant til bakkant nær vingerota. De to linjene løper parallelt nærmest bakkanten. Omtrent midt på vingen, nær framkanten, er det en liten rund, gulhvit prikk, og under denne en større oval, gulhvit flekk med kjerne. Hunnen er betydelig større enn hannen og har okergule vinger med de samme tegningselementene som hannen. Den indre tverrlinjen når imidlertid som regel ikke bakkanten, og den ovale flekken kan mangle kjerne.

Totalutbredelse

Fra Europa og østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Det foreligger funn fra 1800-tallet fra Oslo og Drammen, samt en ubekreftet angivelse fraTvedestrand i Aust-Agder. Fra midten av 1990-tallet har arten igjen etablert seg på Sørlandskysten og er funnet spredt fra Arendal til Lindesnes.

Unge stadier

Eggene klekker i august, og larven livnærer seg utover høsten på ulike gressarter (Poaceae, Cyperaceae). Den overvintrer som ung og forsetter å spise etter overvintringen. Forpupningen skjer i juni.

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

På åpne, gjerne fuktige, gressbevokste steder. Ofte saltpåvirkede lokaliteter nær havet.