Vingespenn

26–35 mm.

Kjennetegn

Antennene er svarte, hos hunnen med gulhvit ytre del, hos hannen med gulhvitt på undersiden. Hannens antenner er dessuten utstyrt med fine hår. Bakkroppen er svart med to smale gule bånd og har en karakteristisk oransje skjelldusk i enden. Framvingen har en svært bred gjennomsiktig diskflekk rett utenfor midten. Arten kan hovedsakelig forveksles med korsvedglassvinge, som også har to lyse striper på bakkroppen og relativt lys skjelldusk. Den skilles fra denne ved sin større størrelse, ved at antennene har lyse tegninger (i det minste på undersiden), og ved at den gjennomsiktige diskflekken i ytre del av framvingen er betydelig større.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa og østover til Øst-Sibir og Japan.

Utbredelse i Norge

Sjelden og spredt over hele landet. Det er store områder hvor arten ennå ikke er påvist. Sannsynligvis skyldes det at arten er vanskelig å finne.

Unge stadier

Larven lever mellom barken og veden i bjørkestammer (Betula). Larveutviklingen tar 2-3 år, og forpupningen finner sted i en robust kokong i et kammer som larven lager i barken.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

Sommerfuglen er knyttet til eldre soleksponerte bjørketrær, både på tørr og fuktig jordbunn. Den går opp i bjørkebeltet i fjellet.