Syntetiske livsmedier på land omfatter alle ikke-naturlige levesteder på land. Eksempler er asfalt og betong, metaller, glass, plast og forskjellige typer søppel. Særlig er ulike typer innpakningsmateriale og plastposer viktig på grunn av de store mengdene som finnes i naturen.

Kort om hovedtypen

Syntetiske livsmedier på land omfatter alle substrater på land med kjemisk sammensetning og/eller grunnleggende materialstruktur vesentlig endret i forhold til det opprinnelige livsmediet.

Utfyllende beskrivelse

Syntetiske livsmedier på land omfatter alle substrater på land med kjemisk sammensetning og/eller grunnleggende materialstruktur som er vesentlig endret i forhold til det opprinnelige livsmediet. Syntetiske livsmedier på land omfatter uorganiske livsmedier som metall (Bilde 1–2, 7–9), betong (Bilde 4–5), glass (Bilde 1) og organiske, syntetiske livsmedier som plastkonstruksjoner (Bilde 1), syntetiske tøyer og forskjellige typer søppel. Særlig er ulike typer av emballasje viktig, på grunn av de store mengdene som etter hvert har endt opp i naturen. Syntetiske livsmedier på land kan være viktig som påvekstmedium.

Artssammensetningen på syntetiske livsmedier skiller seg trolig lite fra artssammensetningen på livsmediene som var opphav til de syntetiske livsmediene eller på fysisk tilgrensende substrater. Årsaken til dette er at syntetiske livsmedier først og fremst fungerer som påvekstmedium for organismer med lite spesifikke krav til substrategenskaper, slik at artssammensetningen i liten grad styres av egenskaper ved selve substratet.

Avgrensning mot andre hovedtyper

Følgende avgrensningskommentar er relevant for denne hovedtypen:

  • Avgrensningskommentar 6 - umodifiserte samt mer eller mindre sterkt modifiserte livsmedier [hardbunn i marine systemer (M1), bløtbunn i marine systemer (M2), hardbunn i ferskvann (F1), bløtbunn i ferskvann (F2), grovere uorganiske substrater på land (T1) og finere uorganiske substrater på land (T2), ved-livsmedier (T6), dødt plantemateriale (T10) og dødt animalsk materiale (T11)] og syntetiske livsmedier [syntetiske livsmedier i marine systemer (M9), syntetiske livsmedier i ferskvann (F6) og syntetiske livsmedier på land (T13)]

Kort om grunntypeinndelingen

Livsmedium-hovedtypen syntetiske livsmedier på land er relevant for organismer med liten grad av substratspesialisering. Få, om noen, arter er primært knyttet til syntetiske livsmedier på land. På tross av stor variasjon i kjemisk sammensetning og andre egenskaper, blir ik ke syntetiske livsmedier på land delt i flere grunntyper.

Begrunnelse for ikke å dele hovedtypen videre opp

Hovedgrunnen til at syntetiske livsmedier på land ikke blir delt i flere grunntyper er mangel på kunnskap om variasjon i artssammensetningen mellom syntetiske livsmedier av ulik opprinnelse.

Andre lokale basisøkokliner

Variasjon langs lokale basisøkokliner kommer, i den grad den har betydning for artssammensetningen på syntetiske livsmedier på land, til uttrykk på så grov skala at den blir fanget opp ved angivelse av natursystem-type som det aktuelle livsmediet er knyttet til.

Regional variasjon

Regional og geografisk variasjon er sannsynligvis lite relevant for artssammensetningen på syntetiske livsmedier på land.

Tilstandsøkokliner

Tilstandsvariasjon er i liten grad relevant for syntetiske livsmedier på land.

Bilde 1

Syntetiske livsmedier på land, eksemplifisert ved ei travel bygate i Oslo, innholder et stort spekter av syntetiske livsmedier – glass, stål, asfalt, plast.

Bilde 2

Syntetiske livsmedier på land, eksemplifisert ved metalltønne med påvekst av skorpelav (Faksfall, Dovre, Oppland).

Bilde 3

Syntetiske livsmedier på land, eksemplifisert ved takpapp (shingel) med påvekst av moser (Aksneset, Tingvoll, Møre og Romsdal).

Bilde 4

Syntetiske livsmedier på land, eksemplifisert ved sementrør (i forgrunnen) og lecaklosser. På høyre side i bildet takskifer og kantstein som inngår som moderat modifiserte grunntyper innenfor hovedtypen grovere uorganisk substrat på land. Ringve botaniske hage, Trondheim, Sør-Trøndelag.

Bilde 5

Syntetiske livsmedier på land, eksemplifisert ved betongkantstein begrodd med mose. Trondheim, Sør-Trøndelag.

Bilde 6

Syntetiske livsmedier på land, eksemplifisert ved gammel slipstein med begynnende lavpåvekst. Tingvoll, Møre og Romsdal.

Bilde 7

Syntetiske livsmedier på land, eksemplifisert ved metallskrap med begynnende lavpåvekst. Tingvoll, Møre og Romsdal.

Bilde 8

Syntetiske livsmedier på land, eksemplifisert ved gravplate i metall bevokst med moser. Nidarosdomen, Trondheim, Sør-Trøndelag.

Bilde 9

Syntetiske livsmedier på land, eksemplifisert ved bølgeblikktak med lavpåvekst. Tingvoll, Møre og Romsdal.

Bilde 10

Syntetiske livsmedier på land. Forlatt hus som står til nedfalls og er et sammensatt livsmedium-objekt med en rekke ulike syntetiske livsmedier. Det ubehandla treverket tilhører livmedium-grunntypen ved-livsmedier [M2] sterkt modifisert ved utendørs. Tingvoll, Møre og Romsdal.