Bredøre er lett gjenkjennelig med sine brede ører som møtes i pannen.

Bredøre Barbastella barbastellus er en middels stor flaggermus med karakteristiske store ører. Utbredelsen i Norge er begrenset til et lite område på Østlandet.

Kjennetegn

Bredøre er middels stor med normalvekt 7 til 10 g og underarmslengde 36,5 til 43,5 mm. Den har mørk pels og karakteristiske brede ører som møtes i pannen.

Utbredelse

Arten er lite kjent i Norge. Kjent bestand i Norge per 2023 er begrenset til 1 til 2 individer som regelmessig overvintrer i Larvikområdet. Leveområdet i sommerhalvåret er ukjent. Siden arten blir betegnet som stasjonær, kan den være tilstedeværende i Larvik-området året rundt.

Arten finnes ellers i store deler av Europa, men med en svært spredt utbredelse.

Levevis

Leveområdet er ukjent i Norge. I Europa lever arten i forskjellige typer skog.

Kolonier forekommer i hus eller hulrom i trær. Dietten består primært av nattsvermere.

Forvekslingsarter

I hvilende tilstand er bredøre lett å kjenne igjen på ørene. Det er ingen arter den lett forveksles med i Europa.

Lyd

Bredøre roper to alternerende ekkolokaliseringsrop. Første type rop starter på 33–49 kHz, varer i opp til 5 ms, og slutter på 25–34 kHz. Andre type rop starter på omtrent 37–47 kHz, kan vare opp til 10 ms, og faller til 24–37 kHz. I spektrogram har disse en flat konveks kurve. Det første ropet er betraktelig sterkere enn det andre ropet. 

Et eksempelopptak som viser fem ekkolokaliseringsrop fra nordflaggermus, hvor y-aksen viser frekvensene ropet utgis på (kHz), mens x-aksen henspeiler tiden (i millisekunder). I det gitte eksempelet er det flere essensielle komponenter som kan analyseres: ropene starter på omtrent 50 kHz, har en høyest desibel ved omtrent 36 kHz, avsluttes på omtrent 25 kHz, og varer i omtrent 18 ms. Ropene er etterfulgt av kortere pauser på 70 ms.