Polarbunnkreps kjennes på sitt store fasettøye og det relativt kraftige første antenneparet som minner om en snabel. Den er vanlig på Svalbard og er funnet fåtallig i Nord-Norge.

Nøkkelkarakterer

Undersiden av ryggskjoldet til polarbunnkreps Macrothrix hirsuticornis er ujevnt kurvet og i forkant bøyer det av mot det store fasettøyet. Forrest på den framskutte delen av hodet (rostrum) sitter punktøyet. Det første antenneparet er kraftig med bunter av små pigger på den ytterste delen. De to ytterste grenene av det 2. antenneparet har respektive tre og fire ledd, og er lengre og tynnere enn hva som er tilfelle hos andre arter tilhørende slekten Macrothrix. Polarbunnkreps har en gulgrå farge, noen ganger med innslag av noe grønt.  

Hunn: Lengde 0,5–2,0 mm

Hann: Lengde 0,4–0,7 mm

Økologi og utbredelse

Polarbunnkreps er en av de vanligste artene på Svalbard, mens den på fastlandet kun er registrert i et fåtall lokaliteter i Nord-Norge, ikke så langt fra Lofoten. G.O. Sars fant også arten i det samme området. Alle funnene er gjort i strandsonen til små og mellomstore vann som ligger lavere enn 100 moh. pH i funnlokalitetene var nær nøytral, mens ledningevnen var høyere enn 7,0 mS/m. Den lever som makrofiltrerer og holder til i den øverste delen av bunnsubstrater der det kan være tett vegetasjon eller helt fritt for vegetasjon. Mørketallene er sannsynligvis store da små dammer med mudderbunn, slik G.O.Sars beskriver en av sine funnlokaliteter, i liten grad er blitt undersøkt.

Forvekslingsarter