Nåledafnie er vår vanligste dafnie og er utbredt over hele landet fra havnivå og opp i høyfjellet. Den fins i alle typer av ferskvann fra små næringsrike dammer til i store næringsfattige vann. Arten kjennetegnes ved sitt store øye og sin lange nål i bakkant av ryggskjoldet.

Nøkkelkarakterer

Kroppen til nåledafnie Daphnia longispina er noe slankere enn hos de øvrige dafniene. Sett fra siden utgjør hodet omtrent 1/3 av ryggskjoldet. Cyclomorfose er mindre vanlig enn hos de øvrige i slekten. Nålen i bakkant av ryggskjoldet er lang, herav navnet. Det sammensatte øyet er stort med markerte fasetter. Punktøyet (oscellus) er lite og ligger omtrent midt mellom det sammensatte øyet og «pannebrasken». Nåledafnie er mer eller mindre transparent, av og til med islett av gul, grønngrå eller brungrå farge.  

Hunn: Lengde 0,9–2,3 mm

Hann: Lengde 1,0–1,7 mm

Økologi og utbredelse

Nåledafnie er vår vanligste dafnie og utbredt over hele landet fra havnivå og opp til 1501 moh. Den er først og fremst sett på som en planktonisk art som er funnet i 41 % av vannene, men den er også vanlig i små dammer og i littoralsonen til små vann der den ofte sameksisterer med møkkadamdafnie D. pulex. Den er en indikatorart for god vannkvalitet og vurdert som svært forsuringsfølsom. Det fins mange eksempler på at den er kommet inn etter at det er blitt kalket. I lokaliteter med høyt humusinnhold kan den imidlertid tolere lav pH. Funnlokaliteter for nåledafnie har et vidt spenn med hensyn til ledningsevne.

Forvekslingsarter