Bruntorvmose er en kystglad, nærstående slektning  av blanktorvmose som skilles fra denne på at skudd- og hodefargen går i det brune og ikke i det røde.

Beskrivelse, kjennetegn

Skudd små til middelstore, tettstilte i løse til kompakte matter og lave tuer; i halvtørr tilstand (press ut vannet!) ofte med tydelig blyaktig glans. Hoder varierende brune  uten rødt, noe til utydelig hvelvede, oftest noe 5-delte. Toppknopp utydelig til skjult. Hodegreiner forholdsvis rette og butte. Greinknipper med 2 utstående og 1–2, spedere, stengeltilliggende hengegreiner. Utstående greiner ± rette til uregelmessig bueformet nedoverbøyde i øvre del; oftest med lysere greinspisser. Greinstengel noe brunaktig i nedre del, lite synlig gjennom bladene (lupe mot lyset!). Greinblad ikke-rekkestilte, rette, smalt egg–lansettformede; i sentrum av hodet på tørt materiale med smalt innrullede og tydelig utoverbøyde spisser (lupe!). Stengel brun. Stengelblad trekantet–tungeformede og bredt tilspissede, sj. med innbøyde bladkanter. Monoik (trolig). N = 19? (ikke undersøkt). Sporehus påvist. Sporemasse gulbrun/gyllenbrun.

Morfologisk variasjon

Ikke spesielt undersøkt. Men hoder i myrmatter gulbrune mens mer tydelig brune i tuemyr.

Voksested

Fastlandet: VåS: Geogen; åpen myrkant. Ikke funnet på nedbørmyr.

Utbredelse

Gruppe: Usikker, kanskje sterkt til moderat vestlig. Fastlandet: Usikker utbredelse, men de fleste funnene fra BoNe, SøBo→MeBo; StOs-KlOs langs vestkysten N til Fi: Hammerfest. Midt-Norge Ø til ST: Holtålen, SøBo/KlOs. Sjelden Østlandet He: Eidskog, SøBo/OsKo.

Kommentarer

Beskrevet på grunnlag av norsk materiale (Flatberg 1985a). Usikker taksonomisk status. Kan være bare en genetisk fargevariant av blanktorvmose S. subnitens subsp. subnitens. Ofte forvekslet med lapptorvmose S. subfulvum subsp. subfulvum, og alle herbariebelegg eksaminert fra Vestlandet har vist seg å være bruntorvmose. Det samme gjelder innsamlinger fra De britiske øyer (Flatberg 1985a). Hos Hill (2004) skilt ut som S. subnitens var. ferrugineum (Flatberg) M.O.Hill.

Forvekslingsarter

Bruntorvmose sammen med forvekslingsarten blanktorvmose Sphagnum subnitens subsp. subnitens (sus), bruntorvmose S. subnitens subsp. ferrugineum (suf) og vortetorvmose S. papillosum (pa)

Lapptorvmose S. subfulvum subsp. subfulvum: Nokså lik brun hodefarge som bruntorvmose. Ulik gjennom stengelblad mer bredt trekantet–tungeformede og mer bredt tilspissede. Greinblad mer bredt egg–lansettformede. Greinbladspisser i midten av hodet på tørt materiale mindre innrullede og nesten rette.

Rusttorvmose S. fuscum: Nokså lik hodefarge. Ulik gjennom spinklere skudd og mindre hoder. Utstående greiner oftest med tydelig kvite spisser. Stengelblad mer tungeformede med mer butt spiss. Først og fremst myrtueart og ikke matteart.

Putetorvmose S. beothuk: Hoder mer mørkbrune og helvede. Utstående greiner oftest med tydelig kvite spisser. Stengelblad mer tungeformede med mer butt spiss. Forekommer i hovedsak på tuer på nedbørmyr.

Blanktorvmose S. subnitens subsp. subnitens: Lik skudd- og hodestruktur. Hoder med markert innslag av rødt. Stengelblad ofte uten innbøyde bladkanter. Nokså lik i andre bygningstrekk.

Siden siteres som:

Flatberg KI (2015). Bruntorvmose Sphagnum subnitens ferrugineum Flatberg. www.artsdatabanken.no/Pages/186558. Nedlastet <dag/måned/år>