Dette er en ordentlig vrienpeis å bestemme! Den ligner på både flattorvmose og broddtorvmose, og er svært nær beslektet med disse.

Beskrivelse, kjennetegn

Skudd i små matter eller innblandet med andre torvmoser. Hoder oftest broket grågrønne til gulbrune, noe hvelvede, utydelig til noen ganger tydelig 5-delte. Indre del av hode ikke markert adskilt fra ytre del. Toppknopp vanligvis synlig. Hodegreiner sidekrøkte og tilspissede. Innergreiner tydelig innoverkrøkte; på tørre hoder med noe, men ikke markert utoverbøyde bladspisser (oftest < 45o). Greinknipper tett sammenstilte, oftest med 2 utstående og (1–)2 tynnere, blekere, stengeltilliggende hengegreiner, ofte noe kortere enn utstående greiner. Utstående greiner uregelmessig krummede. Greinblad varierende tydelig rekkestilte, ofte noe sidebøyde, bredt egg–lansettformede, ofte brått avsmalnende. Greinstengel oftest tydelig brunrød i nedre del. Stengel dominerende lys, men ofte med lyst brune til brunrøde partier om høsten, sjelden dominerende lyst brunrød. Stengelblad tettstilte, skrått nedoverrettede, tydelig konkave, forholdsvis store, trekantet–eggformede til trekantet–tungeformede, lengre enn brede, ofte tydelig bredest noe ovenfor grunnen med tydelig buede sidekanter; bladspiss varierende tydelig tilspisset til butt tilspisset. N = 19 (trolig). Dioik. Sporehus nå og da, runde og mørkbrune. Sporemasse gul.

Morfologisk variasjon

Varierer mye i farge og andre bygningstrekk. Skudd/hoder på skyggefulle voksesteder helt eller nesten helt grønne, med mer innslag av brunt på mer eksponerte voksesteder. På relativt tørre voksesteder, f.eks. høye fastmatter, hodegreiner markert sidebøyde, toppknopp skjult av innergreiner, greinblad utydelig rekkestilte, og stengelblad tettstilte. Hoder i mykmatter mer tydelig 5-delte, hodegreiner mindre tydelig sidekrøkte, greinblad tydeligere rekkestilte, toppknopp godt synlig, og stengelblad mer spredtstilte. Hoder på hannskudd hvelvede med noe krøkte antheridiale greiner, nokså lik ordinære, utstående greiner.

Voksested

Fastlandet: VåS: Geogen; åpen myrkant, myrskog. Jordvannsindikator, mangler på nedbørmyr. FaS: (Lyngfuktskog). Intermediært og kalkfattig fuktberg.

Utbredelse

Gruppe: Usikker, men trolig svakt sørlig eller sørvestlig. Fastlandet: Trolig vanligst i de oseaniske seksjonene i BoNe, SøBo→NoBo. Ikke påvist i LaAl og SvKo. Herbariebelegg til No: Vestvågøy, men trolig med forekomster i kyststrøk lengre nord.

Kommentarer

Taksonomisk status i forhold til broddtorvmose Sphagnum fallax og flattorvmose S. isoviitae uavklart (Såstad et al. 1999c). I typisk utforming forholdsvis lettkjennelig med tydelig sidekrøkte og tilspissede hodegreiner, tettstilte og skrått nedoverrettede stengelblad (Flatberg 1991b). Ved siden av klubbetorvmose S. angustifolium den arten i S. recurvum-komplekset som er vanligst i fastmarksfuktskog.

Forvekslingsarter

S. brevifolium (br), S. angustifolium (an), S. isoviitae (is) og S. rubellum (ru)

Sammen med S. flexuosum (fl)

Broddtorvmose S. fallax: Hoder mer tydelig hvelvede enn hos vrangtorvmose, med mer butte hodegreiner og lite synlig toppknopp. Innergreiner på tørre hoder med mer markert utbøyde bladspisser (ofte > 90o). Greinstengel og stengel oftest uten rødt/brunrødt innslag. Stengelblad kortere, mer nedoverrettede langs stengel, mer spredtstilte, flatere, bredest ved grunnen, med bare svakt buede sidekanter. Hannplanter med mer hvelvede hoder med korte, rette antheridiale greiner. Sporehus mer avlang–runde, lysere brune.

Flattorvmose S. isoviitae: Hoder flatere, ofte mer markert brunfargede. Hodegreiner buttere. Utstående greiner mer rette, med mer regelmessig rekkestilte, lite sidebøyde blad. Stengelblad kortere, mer spredtstilte på stengelen, mer hengende og mindre konkave, bredest ved grunnen, sidekanter mindre buede. Hoder hos hannplanter om høsten flate, med rette antheridiale greiner.

Silketorvmose S. flexuosum: Hoder normalt mer grønnfargede. Indre del av hodet opphevet, mer tydelig avgrenset fra ytre del, med ofte konsentrisk arrangerte og buttere innergreiner. yttergreiner ender mer kvitaktige. Toppknopp lite synlig. Utstående greiner med ikke-rekkestilte blad. Greinstengel lys, sj. med svakt rødt innslag ved basis. Stengel lys uten rødt/brunrødt. Stengelblad med butt avkuttede spisser. Sporemasse lysbrun, ikke gul.

Fagertorvmose S. pulchrum: Skudd/hoder større. Toppknopp mer tydelig. yttergreiner i hodet og utstående greiner med mer utsperrede, tydeligere rekkestilte blad. Stengelblad mer utstående.

Svelttorvmose S. balticum: Hoder flatere med buttere og mindre tilspissede greiner, med mer uniform gulbrun/brun farge. Toppknopp oftest skjult av innoverkrøkte innergreiner. Stengelblad mer tydelig utstående og konkave.

Siden siteres som:

Flatberg KI (2015). Vrangtorvmose Sphagnum brevifolium (Braithw.) Röll. www.artsdatabanken.no/Pages/186324. Nedlastet <dag/måned/år>