Sammen med vasstorvmose Sphagnum cuspidatum med sporehus og mer brunfarge i hodene.

Dette er en nær slektning av vasstorvmose med rent grønne skudd uten rødbrunt innslag slik vasstorvmosen har. Taksonomien er uavklart og den er funnet med bare spredte forekomster langs kysten.

Beskrivelse, kjennetegn

Skudd mellomstore, oftest i små matter. Hoder lysgrønne, noe til tydelig hvelvede, utydelig til noe 5-delte. Toppknopp utydelig til skjult. Hodegreiner sidekrøkte og tilspissede, med gradvis overgang fra inner- til yttergreiner, uten rødfarge ved basis; innergreiner innoverkrøkte. Greinknipper løst sammenstilte, med 2(–3) utstående greiner og oftest 2–3 hengegreiner noe sprikende fra stengelen. Utstående greiner noe sigdformet krøkte og tilspissede i ytre del, til nokså rette. Greinstengel uten eller sj. med svak rødfarge mot festepunktet til stengel. Greinblad vanligvis ikke-rekkestilte, noe til tydelig sidebøyde, forholdsvis korte, smalt egg–lansettformede, med innbøyde kanter mot spissen, men ikke markert rørformede. Stengel lyst grønn, sjelden med svakt rosa/lysrøde flekker. Stengelblad relativt store, varierende utstående fra stengelen, smalt til forholdsvis smalt trekantet–tungeformede, vanligvis tydelig lengre enn brede; bladspiss smalt til butt tilspisset. N = 19 (trolig). Dioik. Sporehus nå og da. Sporemasse lysbrun.

Morfologisk variasjon

Skudd med økende fuktighet krafigere og hoder mer tydelig 5-delte, utstående greiner rettere, stengel- og greinblad lengre og smalere. Noen ganger med skudd med markert vridde og sammenkrøllede greinblad i tørr tilstand (krispate skudd). Hannplanter om høsten med tette og markert hvelvede hoder med brune antheridiale greiner.

Voksested

Fastlandet: VåS: Geogen, (myrflate), åpen myrkant. Med sikkerhet ikke funnet på nedbørmyr. FaS: (Kalkfattig kystfukthei).

Utbredelse

Gruppe: Sterkt til moderat vestlig. Fastlandet: BoNe→SøBo; StOs→KlOs. Spredd langs kysten fra Øf: Fredrikstad, BoNe/KlOs til ST: Frøya, SøBo/StOs, (NT: Snåsa, MeBo/SvOs, usikker).

Kommentarer

Nærstående til vasstorvmose Sphagnum cuspidatum (Flatberg 1988b) og den taksonomiske relasjonen til denne er uavklart (se Taksonomi og nomenklatur under omtale av underslekt).

Grønntorvmose med sporehus ved siden av den nærstående vasstorvmose Sphagnum cuspidatum (cu)

Forvekslingsarter

Grønntorvmose Sphagnum viride (vi) sammen med vasstorvmose S. cuspidatum (cu) og lurvtorvmose S. majus subsp. majus (mam)

Vasstorvmose S. cuspidatum: Skudd mattgrønne med tydelig rødbrunt innslag ved grunnen av hodegreinene og nedre del av greinstengler på utstående greiner. Utstående greiner mer tydelig krøkte. Greinblad mer tydelig sidebøyde, lengre og mer tydelig innrullede i øvre del.

Gråtorvmose S. majus subsp. norvegicum: Hoder større enn hos grønntorvmose og matt grågrønne, brungrønne til lysbrune.

Broddtorvmose S. fallax: Hoder med mindre krøkte og mer butte greiner. Hengegreiner stengeltilliggende. Stengelblad nedoverrettede lang stengelen, kortere trekantede med omtrent samme bredde som lengde. Gul sporemasse.

Siden siteres som:

Flatberg KI (2015). Grønntorvmose Sphagnum viride Flatberg. www.artsdatabanken.no/Pages/186247. Nedlastet <dag/måned/år>