Flere fremmede arter kan stå klare til å rykke inn i norsk natur. Disse betegnes som dørstokkarter. Det er viktig å sammenstille kunnskapen om disse artene slik at vi vet hvilken økologisk risiko de kan ha om de etablerer seg i Norge i framtida.

Hva er en dørstokkart?

Dørstokkarter er fremmede arter som per i dag ikke er etablert i Norge, men som antas å kunne etablere seg i norsk natur innen 50 år. Dette kan være en fremmed art som allerede er etablert i ett av våre naboland, og som ved egen hjelp kan klare å komme seg over landegrensen til Norge. Det kan også være en art som har naturlig utbredelse i andre geografiske områder og som potensielt kan spres til norske områder som blindpassasjerer i forbindelse med båt- eller biltrafikk, import av jord, planter, matvarer o.l.

Dørstokkarter som allerede bor i Norge

Vi har allerede en rekke dørstokkarter i Norge, det er arter som lever innomhus eller arter som lever utendørs, men ikke i norsk natur. Det kan være hageplanter som foreløpig ikke har spredt seg utenfor hagegjerdet, eller arter som lever i kompostdunger. Produksjonsarter dyrket på produksjonsareal sitt kan også være dørstokkarter. Med endrede vekstvilkår kan disse artene potensielt etablere seg i norsk natur i et 50 års perspektiv. I hovedsak er det arter fra organismegruppene karplanter, alger, insekter og sopp det er flest dørstokkarter.

Dørstokkartene er vurdert med utgangspunkt i kunnskap fra utlandet, men vurderingen er tilpasset norske forhold.

Hvorfor vurderes dørstokkarter?

Fordi dørstokkarter på sikt kan utgjøre en økologisk risiko er 314 utvalgte dørstokkarter, for Fastlands-Norge 283 og Svalbard 31 dørstokkarter, inkludert i arbeidet med Fremmedartslista 2018. Resultatene viser at mange arter trolig ikke kommer til å utgjøre noen vesentlig økologisk risiko, og 91 har ingen kjent risiko (NK) i norsk natur (Fastlands-Norge). Likevel det er noen arter det er verdt å være ekstra oppmerksom på.

Enkelte arter er knyttet til organismer som fortrinnsvis lever i veksthus, og det kan være et tidsspørsmål før vintertemperaturen blir så gunstig at etablering i norsk natur er mulig. Som eksempel kan nevnes søramerikansk minérflue Liriomyza huidobrensis som har kommet til norske drivhus som blindpassasjer på europeiske planter og foreløpig ikke er etablert utomhus på grunn av lave vintertemperaturer. Denne minérflua har en rekke vertsplanter rett utenfor veksthuset, og den er allerede observert men ikke etablert.

Kunnskap er viktig

Det kan ofte være for seint å sammenstille kunnskapen om dørstokkartene når de først har kommet til landet og viser seg å ha gode forhold for både etablering og spredning. Da er det viktig at noe av denne kunnskapen har blitt gjort tilgjengelig på forhand slik at relevante myndigheter og andre brukere kan ta stilling til kunnskapsgrunnlaget hvis artene dukker opp.  

For noen sopper kan det være en utfordring å skille ut dørstokkarter. Det finnes også her en del arter som forekommer innendørs eller i veksthus, sannsynligvis innført fra mer sørlige/tropiske områder, og kan opptre utendørs i nordisk klima. Med klimaendring og mildere vintre kan disse artene ha et økende potensial for å etablere seg i norsk natur.

En art som har fått mye oppmerksomhet i utlandet, er Rhododendron-arten R. ponticum. Denne har to underarter som opptrer forskjellig. Rhododendron ponticum subsp. baeticum reproduserer seksuelt med vindspredte frø, og tilsvarer trolig det som er forvillet på De britiske øyer. Der har den hatt en voldsom spredning og har en stor økologisk effekt. Arten er foreløpig ikke påvist i Norge, selv om det har vært antydet funn av den flere steder. Når R. ponticum subsp. baeticum blir vurdert som dørstokkart med bruk av utenlandske data, er dette et viktig bidrag til kunnskapsoversikten over fremmede arter.