Toporenebbkreps er den største av artene tilhørende slekten Alona. Den er en strandlevende art som er meget vanlig og er utbredt over hele landet. Arten fins i alle typer vannforekomster og er tolerant i forhold til forskjellige miljøforhold.

Nøkkelkarakterer

Toporenebbkreps Alona affinis er den største av artene tilhørende slekten Alona. Bakkroppen ligner den vi finner hos treporenebbkreps A. quadrangularis og er kraftig med en oval fasong og med 10–15 tenner. Den skiller seg imidlertid fra denne arten ved 4–6 fine børster på piggen ved basis av bakkroppskloa. Til forskjell fra treporenebbkreps, har toporenebbkreps to i stedet for tre hodeporer, herav navnet. Fargen kan variere, men oftest dominerer brunt og rødt.

Hunn: Lengde 0,6–1,3 mm

Hann: Lengde 0,7–0,9 mm

Økologi og utbredelse

Toporenebbkreps er en strandlevende skraper som er funnet i 43 % av de undersøkte lokalitetene. Den er den vanligste av Alona-artene og er utbredt over hele landet. Den er mest vanlig i lavlandet, men fins fra havnivå og opp til 1396 moh. Den lever i alle typer av vannforekomster og påtreffes både i vegetasjon og på stein/sand-substrat. Arten har en vid toleranse i forhold til pH (pH 3,9–9,1). Toporenebbkreps er funnet både i brakkvann (957,0 mS/m) og i klare elektrolyttfattige fjellvann (0,4 mS/m).

Forvekslingsarter