Kanthaleprikkdafnie er kjennetegnet med et relativt stort øye og ved at den har 8–9 lange tynne pigger som blir større mot spissen av bakkroppen. Den er funnet i både små pytter og større innsjøer når ikke pH er for lav.

Nøkkelkarakterer

Hodet til kanthaleprikkdafnie Ceriodaphnia megops er relativt stort og med et øye som er større enn hos noen av de andre artene tilhørende slekten Ceriodaphnia sp. Den er også lett å bestemme på grunnlag av bakkroppen som danner en vinkel mot bakkroppskloa der den har 8-9 lange tynne pigger som blir større mot spissen. Arten er oftest transparent med islett av grå eller rød farge.

Hunn: Lengde 0,7–1,6 mm

Hann: Lengde 0,6–0,8 mm

Økologi og utbredelse

Kanthaleprikkdafnie er i hovedsak en litoral art som er registrert i 4 % av vannforekomstene. Funnene er gjort i både små pytter og dammer, men også i strandsonen til større vann, alle i den sørøstllige delen av Norge og under 300 moh. pH i lokaliteter med kanthaleprikkdafnie varierer fra 5,3 til 7,7 og den er mest vanlig i elektrolyttrike vannforekomster (>4 mS/m).