Objektgruppen fanger opp øvrige løse gjenstander som det er hensiktsmessig og relevant å registrere i en arealenhet, slik som plastavfall på strender og gamle bilvrak på land. Den består av to registrerbare enkeltvariabler; små og store objekter.

For å tilhøre menneskeskapte objekter som kilde til variasjon, må gjenstanden(e) klart være’fremmedelement(er)’ i natursystemet der den eller de forekommer (det vil si at den ikke naturlig hører hjemme der) og den/de må være plassert der på grunn av menneskeaktivitet. Ofte dreier det seg om utrangerte gjenstander som er ‘hensatt’, med hensikt eller utilsiktet. Forekomster av løse, fremmede gjenstander har ikke først og fremst interesse på grunn av effekter på det biologiske mangfoldet, men som grunnlag for verdisetting av områder.

Kode Enkeltvariabelbetegnelse Definisjon Eksempler/kommentar Måleskala RS
–SM Små, løse gjenstander Fremmed gjenstand som ikke sitter fast og som tilfredsstiller spesifikke størrelseskrav (se nedenfor) Eksempel: Ilanddrevet plastavfall på strender A8 3
–ST Store, løse gjenstander Fremmed gjenstand som ikke sitter fast og som tilfredsstiller spesifikke størrelseskrav (se nedenfor) Eksempel: Større hensatte, oftest utrangerte, gjenstander på land som biler, hvitevarer etc.; større fiskeutstyr på havbunnen, etc. A8 4

 

Måleskala og registreringsmetode:

– Løse gjenstander registreres på samme vis som kjøretøyspor  [spor etter ferdsel med tunge kjøretøy (7TK)] fordi de kan opptre på svært ulike vis i naturen; som linjeelementer (f.eks. ilanddrevet plast langs strender)eller lokaliserte forekomster (f.eks. bilkirkegårder). Tallfesting av objekter som tilfredsstiller hver av de to kategoriene av  annen løs gjenstand (5XG) følger metodikken foreslått av Bakkestuen et al. (2005) for kjøresportetthet i militære øvingsområder. Denne metodikken, som også er implementert i NiN versjon 1, innebærer registrering av forekomst av kjørespor i (tenkte) 10×10 m-gridruter. Andelen gridruter med kjørespor legges til grunn for registrering på den åttedelte A8-måleskalaen.

– Årsaken til at måleskalaen A8 (og ikke A4b som ved registrering av kjørespor) benyttes, er at det antakelig er behov for fin oppdeling av skalaen i nedre del. Dette åpner for registrering også av små mengder søppel.

 

Utfyllende beskrivelse:

 

– Svært mange natursystem-figurer, også på naturlig mark og bunn, inneholder, som resultat av menneskers aktiviteter, små eller større objekter som i prinsippet faller inn under definisjonen av menneskeskapt objekt (kilde til variasjon 5), men som ikke faller inn i standardkategoriene gitt i Tabell D5–1. Eksempler (ordnet etter økende størrelse) er plastposer, plastflasker, utrangerte husholdningsmaskiner og bilvrak. Vanligvis er det sammenheng mellom hvor store slike objekter er og hvor raskt de brytes ned; små fremmede gjenstander brytes raskere ned enn store. I NiN versjon 2.0 ble bare store, løse gjenstander inkludert som menneskeskapt objekt i beskrivelsessystemet. Begrunnelsen for ikke å åpne for registrering av små, løse gjenstander var at et objekt må ha en viss størrelse og en viss forventet varighet for at beskrivelsen skal ha gyldighet utover registreringstidspunktet. Registrering av ‘andre, løse gjenstander’ ble derfor begrenset til løse gjenstander som er så store at de er vanskelig å flytte manuelt.

 

– Praktisk bruk av NiN versjon 2.0 har imidlertid vist at det er stort brukerbehov for også å kunne registrere mindre ‘søppel’ med lang levetid, først og fremst plast som forekommer på steder der det ikke blir systematisk ryddet (f.eks. på strender). Av den grunn er annen løs gjenstand (5XG) i NiN versjon 2.1 splittet opp i to enkeltvariabler, én for små og én for store, løse gjenstander. Følgende definisjoner gjelder:

 

En løs, menneskeskapt gjenstand er et sammensatt livsmedium-objekt som består av sterkt modifiserte eller syntetiske livsmedier, som gjennom menneskers aktivitet er plassert i et natursystem der objektet ikke naturlig hører hjemme og som ikke er stort nok til å utgjøre en arealenhet av sterkt endret natur på natursystemnivået. Objektet må være lagd av et materiale som brytes ned svært langsomt (forventet varighet > 25 år), og det må være plassert på steder der det ikke blir ryddet systematisk (engangsgriller i byparker skal altså ikke regnes som ‘annen løs gjenstand’). Plast i alle former, fra bæreposer til bensinkanner og plasttønner er typiske gjenstander som hører til 5XG.

 

– Store, løse gjenstander (5XG–ST) skal ha en største utstrekning på 2 meter eller mer og/eller en masse på over 50 kg, uten menneskers inngripen ha en forventet varighet på stedet på 25 år eller mer, og ikke falle inn under definisjonen av kulturspor eller andre kategorier av menneskeskapte objekter. Typiske eksempler er hensatte bilvrak og hvitevarer (komfyrer og kjøleskap).

 

– Små, løse gjenstander (5XG–SM) er negativt karakterisert i forhold til store gjenstander i den forstand at de ikke tilfredsstiller størrelseskravene. Også små, løse gjenstander skal imidlertid tilfredsstille krav om forventet varighet på stedet på 25 år eller mer,  og ikke falle inn under definisjonen av kulturspor eller andre kategorier av menneskeskapte objekter. Typiske eksempler er ilanddrevet plasttau, plastkanner og plasttønner langs strender og plastposer (med eller uten annen søppel) i andre natursystemer

 

– Drivved og ilanddrevet tang etc. langs strender inngår ikke i annen løs gjenstand (5XG) fordi materialet ikke tilfredsstiller kravet om ‘sterkt modifisert livsmedium’.

Kommentarer

– Uten det siste leddet i definisjonen av annen løs gjenstand (5XG), ville kategorien omfattet mange menneskeskapte elementer som oppfattes som kulturminner. Kulturminner kjennetegnes imidlertid ved ofte(st) ikke å bli oppfattet som ’fremmed’ i forhold til natursystemet objektet forekommer i, men heller som en ’naturlig’ del av et helhetlig kulturlandskap, f.eks. en rydningsrøys (som kan ses på som ‘løs’ i den forstand at den består av løse steiner. Kulturminnene omfatter imidlertid stort sett objekter som består av svakt eller moderat modifiserte livsmedier mens annen løs gjenstand (5XG) omfatter sterkt modifiserte eller syntetiske livsmedier.