SY Sterk endring av vannmasser omhandler sterkt endrete vannmasser som er resultatet av menneskebetingete forstyrrelsesprosesser.

SY Sterk endring av vannmasser sorterer ulike typer av menneskelig endrede vannmasser i fire basisklasser som antas å ha betydelig forskjeller i egenskaper og artssammensetning. Basisklassene er nærmere beskrevet under beskrivelsene av de aktuelle NiN-hovedtypene.

Kunnskapsbehov: 

  • For flere av de foreslåtte klassene, er det behov for å teste om det er vesentlige forskjeller i artssammensetning mellom disse og sammenliknbar natur. Slik testing forutsetter generaliserte artslistedata.

 

Basisklasser