Naturgitte objekter omfatter fysisk observerbare og romlig avgrensede elementer, som helt eller for det meste består av naturlige livsmedier, og som ikke inngår i et natursystems vanlige bunn- eller marksystem.

Naturgitte objekter som gamle trær, trær med sprekkebark, og forekomster av død ved, kan bidra til økt artsrikdom i skogsmarks-økosystemene. Naturgitte objekter skal vanligvis registreres med antall eller antall per areal (telle-, tetthets- og konsentrasjonsvariabel). For trestørrelse gjelder i tillegg måleskalaen D7 som beskriver trebestander med hensyn til grunnflateveid diameter og inndeling i diameterklasser.

Naturgitte objekter skal vanligvis angis som telle-, tetthets- og konsentrasjonsvariabler (se Tabell A1–2 og NiN[2] Artikkel 1, kapittel B4e), med tillegg av en spesialskala (D7) for å karakterisere trebestander med hensyn til grunnflateveid diameter (se Tabell A1–3) (se NiN[2] artikkel 1, kapittel B4f) og for inndeling av trær i diameterklasser for beskrivelse av størrelsesfordeling.