TU Turbiditet er et uttrykk for mengden suspendert uorganisk materiale i ferskvann.

TU Turbiditet beskriver innholdet av uorganisk materiale i ferskvann på samme måte som HU Humusinnhold beskriver innholdet organisk materiale. Store mengder suspendert mineralmateriale, reduserer lysgjennomtrengeligheten i vannet på samme måten som høyt humusinnhold. Økende innhold av uorganisk materiale gir vannet en gråere farge. Vann med store mengder suspendert uorganisk materiale har i tillegg en slipende effekt på underlaget.

Det uorganiske materialet stammer oftest fra breerosjon og fraktes med breelver inn i større elvesystemer, men det kan også stamme fra erosjon av marine leirsedimenter elva renner gjennom. Variasjonen i artssammensetning relatert til TU Turbiditet er mangelfullt kjent, men er allikevel inkludert som en LKM. Dette samsvarer med typologien i Vannveilederen (2013) der turbiditet inngår som egen typefaktor på lik linje med humusinnhold.

Basistrinn

Kunnskapsbehov

Grenseverdien mellom trinn TU∙0; klar og TU∙a; turbid er hentet fra Vannveilederen (2013). Det er behov for artslistedata og beregning av gradientlengder for TU Turbiditet som grunnlag for en eventuell revurdering av trinndelingen.

Kommentarer og tilleggsinformasjon

Vannveilederen skiller mellom brepåvirket- og leirpåvirket vann som to kategorier av turbide vannforekomster med samme fysiske karakteristikk. Det er imidlertid uklart om det forskjellige opphavet har noe å si for artssammensetningen når andre miljøvariabler er kontrollert for. Inntil videre er derfor alle turbide vannforekomster samlet i TU∙a turbid.