Hovedtypen omfatter sumpskogsmark som er betinget av oversvømmelse av vann fra innsjøer og/eller havvann.

V8 Strandsumpskogsmark finnes langs bredden av større innsjøer og i bølgeslags- og bølgesprutbeltet (supralitoralbeltet) på sterkt beskyttede steder langs kysten, for eksempel innerst i lange, grunne viker. I lavlandet langs kysten sør i landet er tresjiktet oftest dominert av svartor, mens gråor dominerer i nord. Langs innsjøer vil tresjiktet dels kunne være dominert av vierarter, men også svartor og gråor kan dominere. «Sumpskog» refererer til skog på sump, dvs våtmark med liten eller ingen akkumulering av torv. Vanlige arter i bunnsjiktet i er for eksempel tjernmoser Calliergon spp. og fagermoser Plagiomnium spp. Vannansamlinger mellom tuer og trær er vanlig. Feltsjiktet er gjerne dominert av høyvokste urter eller starrarter.

Et særegent element i sumpskogsmark er den spesielle voksemåten som kan forekomme hos trær, særlig hos eldre svartor, hvor høyt grunnvannsspeil gjør at røttene danner sokler som hever treet over grunnvannsspeilet og gir treet bedre tilgang til oksygen. Soklene skaper «tuer» i en sumpskog, og gir spesielle leveforhold for flere arter, særlig for moser, men kan også ofte ha lite, sparsom eller ingen vegetasjon. En medvirkende årsak til dårlig bunnsjiktsutvikling kan være iserosjon, det vil si at isinnfrysingsnivået om høsten kan stå langt opp på trebasisene dersom tilfrysing skjer etter en periode med mye nedbør og høy vannstand. I V8 Strandsumpskogsmark i fjæresonen kan tilførsel av tang ved ekstremt høyvann gi ekstra næringstilgang.

Strandsumpskogsmark. Skagerrakkysten, S f Hegdekjerr, Eide, Grimstad, Aust-Agder. Til venstre i bildet vegetasjonsfri mudderbunn som er skilt fra fjæresone-skogsmark dominert av svartor Alnus glutinosa til høyre i bildet av et takrørbelte, det vil si strandsump dominert av takrør Phragmites australis.

Definisjon og avgrensning

V8 Strandsumpskogsmark er tresatt våtmark som er betinget av oversvømmelse av vann fra innsjø eller hav, beskrevet med miljøvariabelen VT Vanntilførsel (VT∙a). V8 Strandsumpskogsmark kjennetegnes av stagnerende vann, dvs. Stillestående vann, som er betingende for hovedtypen. For å inngå i definisjonen av skogsmark («tresatt areal») skal trekronene dekke minst 10 % av arealet.

Artssammensetningen i V8 Strandsumpskogsmark skiller seg ikke mer fra den i V2 Myr- og sumpskogsmark enn at det normalt bare ville gitt opphav til én grunntype. De er likevel skilt på hovedtypenivå fordi variasjonen innenfor hovedtypene beskrives av ulike miljøvariabler (LKM), bl.a. er SA Marin salinitet bare viktig innenfor V8 Strandsumpskogsmark.

Tydelig KI Kildevannspåvirkede områder nær kanten av en sumpskogsmark som er knyttet til en innsjø skal typifiseres som kildevannspåvirket V2 Myr- og sumpskogsmark (KI∙bc).

Grunntypeinndeling

V8 Strandsumpskogsmark er delt i tre grunntyper, basert på variasjon innenfor to miljøvariabler:

KA Kalkinnhold (tLKM). Variabelen uttrykker variasjon i pH og innhold av viktige mineralnæringsstoffer, som medfører variasjon i artssammensetningen både i fastmarks- og i våtmarkssystemer. Kalsiumkonsentrasjonen i substratet (jord, vann, berg, bunn) er et godt uttrykk for variasjon langs variabelen og gir derfor opphav til navnet.

Langs innsjøer er KA Kalkinnhold grovt delt inn i de to trinnene litt kalkfattig og intermediær (KA∙cde) og kalkrik (KA∙fgh) fordi tilførselen av innsjøvann trolig har en utjevnende effekt på variasjonen i artssammensetning fra KA Kalkinnhold. I fjæresonen antas det at SA Marin salinitet overstyrer påvirkningen fra KA Kalkinnhold i så stor grad at det her bare finnes én kalkrik grunntype, V8-3 litt til svært kalkrik saltpåvirket strandsumpskogsmark (KA∙fgh).

SA Marin salinitet (tLKM). Variabelen uttrykker saltinnholdet i vannet, marka eller bunnen som er forårsaket av konsentrasjon av salter som stammer fra havvann.

Variabelen brukes for å skille mellom V8 Strandsumpskogsmark i fjæresonen, som er temmelig til svært saltpåvirket (SA∙bcd), og V8 Strandsumpskogsmark langs innsjøer, som ikke er eller er litt saltpåvirket (SA∙0a).

Variasjon

Det finnes foreløpig ingen kunnskap om miljøvariabler som gir opphav til ytterligere variasjon innenfor hovedtypen.

Kunnskapsbehov

Det er behov for mer kunnskap om variasjonen innenfor V8 Strandsumpskogsmark når det gjelder artssammensetning og art-miljørelasjoner.