Klassifisering
Kategori

Fastlands-Norge med havområder

Gjeldende kategori er kritisk truet CR

Kritisk truet Se vurdering i Norsk rødliste for arter 2021
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.