Omfatter den ustabile bunnen langs kantene av elver og bekker, der nytt konsolidert substrat, selv under normal vannføring, stadig eksponeres på grunn av erosjon og små ras og skred.

O5 Ny endret elvebunn omfatter elvebunn der nytt substrat eksponeres så ofte at en dynamisk likevekt mellom artssammensetningen og miljøforholdene ikke rekker å etablere seg før neste forstyrrelsesbegivenhet inntreffer. O5 forekommer ofte i elvedelta med store sandavsetninger. Sanddominerte elvebredder eroderes lett av elvevannet, selv i perioder uten flom. Stadige forstyrrelser skaper et ustabilt livsmiljø med artsfattig flora og fauna.

Elva Atna i innløpsoset til Atnsjøen, med svært ustabil sandbunn. Sedimentbunnen er her i stadig endring, selv under normal vannføring.

Ustabil sandbanke i Glomma i Øyerdeltaet. Her fornyes sedimentbunnen kontinuerlig når elvebredden eroderes og ny elvebunn blir eksponert.

Definisjon og avgrensning

Ny sedimentbunn i elv omfatter den ustabile bunnen langs kantene av elver og bekker, der nye sedimentoverflater stadig eksponeres på grunn av erosjon og små ras og skred. Hovedtypen forekommer ofte i elvedelta med store sandavsetninger, og langs store elver som renner gjennom finmaterialrike elvesletter. Elvebreddene i deltaet består ofte av løs sand som lett eroderes av elvevannet. Selv ved normal vannføring kan små variasjoner i vannføring føre til at elvebreddene blir erodert og raser ut, slik at nytt substrat blir blottlagt. Dette kan skje flere ganger på ett og samme sted i samme år. Stadige forstyrrelser skaper et ustabilt livsmiljø med artsfattig flora og fauna, som ikke når noe stabilt ettersuksesjonsstadium.

O5 skilles fra O2 Elvesedimentbunn ved at elvebredden er en nærmest uuttømmelig sedimentkilde, som i tillegg er svært ustabil.

Grunntypeinndeling

O5 Ny sterkt endret elvebunn er betinget av historisk eller aktivt miljøstress eller forstyrrelse (NH·c) og omfatter bare én grunntype.

Oversikt over grunntyper

O5-1 Ny sedimentbunn i elv

Variasjon

For denne hovedtypen kan tre underordnede miljøvariabler (uLKM) beskrive variasjonen i større detalj.

KA Kalkinnhold (hLKM). Kalkfattig bunn (KA·abcd, < 4 mg Ca/l) kan skilles fra kalkrik til svært kalkrik bunn (KA∙efghi, > 4 mg Ca/l).

RU Rasutsatthet (uLKM). Bunn uten raspreg (0a) kan skilles fra bunn som er raspreget (bcde).

SU Skredutsatthet (uLKM). Bunn uten skredpreg (0a) kan skilles fra bunn som er skredpreget (bc).