Omfatter vannmasser i elver hvor arter som har strukturerende effekter, for eksempel sik eller gjedde, enten blir eller har blitt satt ut, eller har blitt utryddet.

F13 Elvevannmasser preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer omfatter vannmasser i elver som får tilført eller mister organismer med strukturerende effekt på økosystemet. Introduksjon eller tap av arter kan føre til et stort spekter av endringer, avhengig av egenskapene til de(n) strukturerende organismen(e), f.eks. om de(n) er predator, konkurrent, bytte for fisk, fugl eller pattedyr, og om den er reell eller potensiell bærer av parasitter. Når introduksjon av en art fører til større endringer i næringskjeden og/eller at eksisterende arter blir utryddet, har det skjedd en strukturell endring av økosystemet i vannmassene, og det er grunnlag for tilordning til F13.

Gjedde Esox lucius, den introduserte organismen i F13-1 Elvevannmasser preget av introduksjon av strukturerende organisme (3,1 mg Ca/l) i Hallingdalselva i Nesbyen kommune.

Definisjon og avgrensning

Hovedtypen F13 omfatter elve-vannmasseøkosystemer som gjennomgår strukturelle endringer som skyldes introduksjon eller lokal utryddelse av arter. Introduksjon eller tap av en art i innsjø kan føre til et stort spekter av endringer, avhengig av egenskapene til de(n) strukturerende organismen(e), f.eks. om de(n) er predator, konkurrent, bytte for fisk, fugl eller pattedyr, og om den er reell eller potensiell bærer av parasitter. Den vanligste organismegruppen som kan fører til strukturelle endringer av et vannmasseøkosystem, er fisk.

Effektene av spredning av fiskearter til nye lokaliteter vil ofte avhenge av om den introduserte arten er en predator, enten på andre fiskearter eller på virvelløse dyr og andre organismer nede i næringskjedene. Den introduserte fiskearten kan påvirke andre fiskearter gjennom predasjon eller konkurranse, og bestandene av byttedyr kan bli utsatt for økt eller mer selektiv predasjon, som i ekstreme tilfeller kan føre til at arter blir utryddet.

I tillegg til den direkte effekten av introduksjon av en art, kan parasitter eller sykdomsfremkallende organismer som denne arten er bærer av, ha strukturerende effekter på økosystemet. Eksempler på dette er lakseparasitten Gyrodactylus salaris, som kan utrydde bestander av laks, og eggsporesoppen Aphanomyces astaci, som fremkaller krepsepest og utrydder edelkreps.

Elvevannmassene regnes som strukturelt endret pga. introduksjon eller bortfall av organismer inntil en ny dynamisk «likevekt» har inntrådt. For vannmassesystemer, vil dette vanligvis ha funnet sted i løpet av en 20-årsperiode etter at introduksjonen eller utdøingsbegivenheten fant sted. Svært mange vassdrag i Norge har fått introdusert nye fiskearter. Dersom introduksjonene fant sted for over 20 år siden, og det ikke er klare indikasjoner på ikke-likevekt i vannmasseøkosystemene, skal disse vannmassene ikke lenger tilordnes F13. Beskrivelsessystemet kan benyttes for å beskrive hvilke arter som forekommer naturlig i en vannmasse og hvilke arter som er satt ut ved menneskers hjelp.

Introdusert signalkreps Pacifastacus leniusculus fra F13-2 Elvevannmasser preget av introduksjon av strukturerende organisme (signalkreps Pacifastacus leniusculus og krepsepest Aphanomyces astaci, 4,7 mg Ca/l) i Haldenvassdraget i Aremark kommune.

Grunntypeinndeling

F13 Elvevannmasser preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer er betinget av biologisk menneskepåvirkning (MB∙abcde) og er delt inn i to grunntyper basert på variasjonene innenfor én miljøvariabel:

KA Kalkinnhold (hLKM). For denne hovedtypen er variabelen delt inn i en to hovedtypetilpassede trinnene basert på basistrinn 1) svært til noe kalkfattig (KA·abcd, < 4 mg Ca/l) og 2) kalkrik til svært kalkrikt (KA∙efghi, > 4 mg Ca/l).

Oversikt over grunntyper

F13-1 Sterkt endrede kalkfattige elvevannmasser preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer

F13-2 Sterkt endrede kalkrike elvevannmasser preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer

Variasjon

For denne hovedtypen er VF Vannforårsaket forstyrrelsesintensitet, FS Fiskesamfunnskompleksitet og BM Biologisk menneskepåvirkning underordnede miljøvariabler (uLKM) som beskriver ytterlige variasjon innenfor de to grunntypene. Inndelingen er hittil uavklart