Et hjuldyr av arten Limnias melicerta. Oppe til venstre ser man den hjul-lignende kransen med flimmerhår.
 

Hjuldyr Rotifera er en dyrerekke som er artsrik i ferskvann, men er vanskelige å få øye på. Hjuldyrene kan være både fastsittende og frittsvømmende, og de har en krans med flimmerhår rundt munnen, som kan minne om hjul. Det kan være så mange som 500 arter hjuldyr i Norge, og det er vanskelig å skille mellom forskjellige arter.

I dette prosjektet skal hjuldyr samles inn fra små kystnære dammer, som er en naturtype som er lite undersøkt for denne dyregruppen. Dammer i Agder, Troms og Finnmark skal undersøkes. Ettersom dyrene sjelden blir lengre enn 2 mm, må de samles inn som deler av vann-, substrat- og sedimentprøver. Deretter vil det bli brukt mikroskopering for å avgjøre hvilken art de hører til. Det er fra før av kjent 434 arter hjuldyr i Norge, men over 800 i Sverige, så sannsynligvis er det flere arter også her. En av ordenene hjuldyr, Bdelloidea, regnes som spesielt dårlig kjent i Norge, og her regner man med at man kan finne mange nye arter for Norge. Også dyr i andre dyregrupper, som krepsdyr, vil bli registrert.

Artene skal DNA-sekvenseres, og DNA-sekvensene skal legges inn i DNA-strekkodebiblioteket BOLD. Dette kan senere bli brukt som referansedatabase ved for eksempel studier om miljø-DNA, som kan gjøre artskartlegging og miljøovervåkning enklere. Fagmiljøet innen hjuldyr i Norge er lite, og gjennom dette prosjektet kan kunnskap bli overført fra eldre og utenlandske forskere, til unge norske forskere.